Communauté valencienne

Loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage
et l'enseignement du valencien

Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià

Ley de uso y enseñanza del valenciano

TÍTOL III

De l’ús del valencià als mitjans de comunicació social

Article 25

1) El Consell de la Generalitat Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una adequada presència a les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta Llei tinga competència, d’acord amb el que disposa la present Llei.

2) Impulsarà l’ús del valencià a les emissores de ràdio i televisió.

3) Fomentarà quantes manifestacions culturals i artístiques es realitzen en les dues llengües, tot rebent consideració especial les desenvolupades en valencià.

4) La Generalitat Valenciana recolzarà quantes accions vagen encaminades a l’edició, desenvolupament i promoció del llibre valencià, i tot això sense menyscabar la llengua utilitzada, però amb un tractament específic als impressos en valencià.

Article 26

1) Tots els ciutadans tenen el dret de ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià com en castellà.

2) De la mateixa manera, en l’accés dels ciutadans als mitjans de comunicació social en els termes establerts per la legislació, tindran dret a utilitzar el valencià, oral i escrit, en condicions d’igualtat amb el castellà.

< Texte précédent

TITRE III

De l'usage du valencien dans les moyens de communication sociale

Article 25

1) Le ministère de la Generalitat de Valence veillera à ce que le valencien ait une présence adéquate dans les stations de radio et de télévision, et d'autres moyens de communication gérés par la Generalitat de Valence, ou sur ceux dont la loi reconnaît les compétences, conformément à ce qui est prévu dans la présente loi.

2) L'usage du valencien sera encouragé auprès des entreprises de radio et de télévision.

3) Toutes les manifestations culturelles et artistiques qui se réalisent dans les deux langues seront encouragées, celles produites en valencien recevront une considération particulière.

4) La Generalitat de Valence appuie toutes les interventions qui favorisent l'édition, le développement et la promotion du livre valencien, et ce, sans discrimination envers la langue utilisée, mais avec un traitement spécifique à ce qui est imprimé en valencien.

Article 26

1) Tous les citoyens ont le droit d'être informés par les médias aussi bien en valencien qu'en castillan.

2) De même, selon les dispositions prévues par la législation, quand ils ont accès aux médias, tous les citoyens ont le droit d'utiliser le valencien, à l'oral et à l'écrit, dans des conditions d'égalité avec le castillan.

Suite >

Page précédente

Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien de 1983

Pays valencien

Accueil: aménagement linguistique dans le monde