Moldavie

Lois diverses à portée linguistique


1) Loi sur les documents d'identité dans le système national de passeport (1994)
2)
Loi sur la fonction publique (1995, abrogée)
3) Loi sur les marques et les appellations d'origine des produits (1995)
4) Règlement d'application de la loi n° 588/1995 sur les marques et les appellations d'origine des produits (2003)
5) Règlement du Parlement (1996)
6) Loi sur la publicité (1997)
7) Loi sur les médiateurs parlementaires (1997)
8) Loi sur la citoyenneté (2000)
9) Loi sur l'élection du président de la République (2000)
10) Loi sur l'accès à l'information (2000)
11) Loi sur les actes d'état civil (2001)
12) Loi sur les actes législatifs (2001)
13) Traité d'amitié et de coopération entre la République de Moldavie et la Fédération de Russie (2001)
14) Loi sur la protection des consommateurs (2003)
15) Loi sur les actes normatifs du gouvernement et d'autres autorités de l'administration publique centrale et locale (2003-2010)
16) Loi sur l'éducation (1995-2006)
17) Loi sur les partis politiques (2007)
18) Loi n° 158 sur la fonction publique et le statut des fonctionnaires (2008)
19) Loi sur le code de conduite des fonctionnaires (2008)
20) Loi sur la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties (2008)
21) Règlement sur l'établissement de l'enseignement préscolaire (2009)
22) Loi sur le gouvernement (2017)
23) Loi sur les activités bancaires (2017)
24) Code administratif (2018)

Lege serviciului public (1995)

Articolul 13.

Dreptul la încadrare în serviciul public

1)
Dreptul de a se angaja în serviciul public îl au cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, confesiune, care domiciliază permanent în republică, posedă studiile corespunzătoare şi sînt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate, şi nu li se aplică restricţiile prevăzute al art. 11.

2) Persoana care angajează în serviciul public trebuie să cunoască limba moldovenească în limitele prevăzute de legislaţia privind funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 24.

Retribuirea muncii

3)
Funcţionarul public beneficiază de un spor la salariu pentru grad de calificare, de spor pentru vechime în muncă, de spor pentru grad ştiinţific, de spor pentru cunoaşterea a două sau mai multe limbi, una dintre care este limba de stat, în cazul în care aceste limbi sînt utilizate în exercitarea funcţiei.

7) Pentru cunoaşterea a două sau mai multe limbi, una dintre care este limba de stat, în cazul în care aceste limbi sînt utilizate în exercitarea funcţiei, se acordă un spor lunar de pînă la 25 procente faţă de salariul funcţiei.

Articolul 33

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1996, cu excepţia:

- articolul 24 în partea în care se referă la stabilirea noilor condiţii şi cuantumuri ale retribuirii muncii, precum şi la plata sporurilor la salariu pentru grad de calificare, cunoaştere a două sau mai multe limbi, una dintre care este limba de stat, dacă sînt folosite în exercitarea atribuţiilor, acest articol urmînd să fie pus în aplicare de la 1 ianuarie 1997;
 

Loi sur la fonction publique (1995) [abrogée]

Article 13

Le droit à l'emploi dans la fonction publique

1)
Les citoyens de la république de Moldavie, indépendamment de leur race, leur nationalité, leur sexe, leur confession, qui résident en permanence dans la république, qui ont une formation appropriée et sont médicalement aptes à exercer la fonction, selon le certificat médical de santé, et les restrictions prévues par l'art. 11, ont le droit d'enter au service dans la fonction publique.

2) Quiconque est employé dans la fonction publique doit connaître la langue moldave dans les limites prévues par la législation sur le fonctionnement des langues sur le territoire de la république de Moldavie.

Article 24

Rémunération du travail

3)
Le fonctionnaire bénéficie d'une augmentation de salaire selon le diplôme de qualification, une augmentation pour l'ancienneté dans le travail, une augmentation pour le diplôme scientifique, une augmentation pour la connaissance de deux ou de plusieurs langues, dont l'une est la langue officielle, dans le cas où ces langues sont employées dans l'exercice de la fonction.

7) Pour la connaissance de deux ou de plusieurs langues, dont l'une est la langue officielle, dans le cas où ces langues sont employées dans l'exercice du poste, une augmentation mensuelle pouvant aller jusqu'à 25 %  est accordée par rapport au salaire de la fonction.

Article 33

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, sauf:

- l'article 24 dans la mesure où il concerne l'établissement de nouvelles conditions et montants de rémunération du travail, ainsi que le paiement des augmentations de salaire pour le degré de qualification, la connaissance de deux ou plusieurs langues, dont l'une est la langue officielle, s'il est utilisé dans l'exercice de ses pouvoirs, le présent article est mis en œuvre à partir du 1er janvier 1997;

Lege  cu privire la avocaţii parlamentari (1997)

Articolul 14.

1) Cererile sînt prezentate avocatului parlamentar în scris în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

2) Cererile adresate avocatului parlamentar sînt scutite de taxa de stat.

3) Avocaţii parlamentari examinează, de asemenea, cererile remise de către deputaţii Parlamentului, în cazul cînd subiectul sesizării ţine de competenţa lor.

Loi sur les médiateurs parlementaires (1997)

Article 14

1) Les demandes doivent être soumises au médiateur parlementaire par écrit dans la langue officielle ou dans une autre langue, conformément à la Loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la république de Moldavie.

2) Les demandes adressées au médiateur parlementaire sont exonérées de la taxe d'État.

3) Les médiateurs parlementaires examinent également les demandes présentées par les membres du Parlement, si l'objet de la saisine relève de leur compétence.

Lege privind accesul la informaţie (2000)

Articolul 14.

Limba în care se vor prezenta informaţiile solicitate

1)
Informaţiile, documentele, solicitate în conformitate cu prezenta lege, vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor în limba de stat sau în limba în care au fost elaborate.

2) În cazul în care informaţiile, documentele au fost elaborate într-o altă limbă decît cea de stat, furnizorul de informaţii va fi obligat să prezinte, la cererea solicitantului, o copie a traducerii autentice a informaţiei, documentului în limba de stat.

Loi sur l'accès à l'information (2000)

Article 14

La langue dans laquelle les informations demandées seront présentées

1)
Les informations et documents demandés, conformément à la présente loi, sont mis à la disposition des candidats
dans la langue nationale ou dans la langue dans laquelle ils ont été préparés.

2) Si les informations, les documents ont été préparés dans
une autre langue que la langue officielle, le fournisseur d'informations sera obligé de soumettre, à la demande d'un requérant, une copie de la traduction authentique des informations au document dans la langue officielle.

Lege Nr. 158 cu privire la funcţia publică
şi statutul funcţionarului public

Articolul 27.

Condiţiile pentru a candida la o funcţie publică

1)
La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

Loi n° 158 sur la fonction publique
et le statut des fonctionnaires (2008)

Article 27

Conditions de candidature à une fonction publique

1)
Une personne qui remplit les conditions de base suivantes peut se porter candidate à une fonction publique:

a) détenir la nationalité de la république de Moldavie;

b)
maîtriser la langue moldave et les langues officielles de la communication interethnique parlées sur le territoire respectif dans les limites fixées par la loi;

c) posséder a pleine capacité d'exercice;

d) ne pas avoir atteint l'âge de 63 ans;

e) être apte, du point de vue de l'état de santé, à l'exercice de la fonction publique, conformément au certificat médical délivré par l'institution médicale autorisée, si des exigences sanitaires particulières sont établies pour le poste concerné;

f) dispose des études nécessaires pour la fonction publique concernée;


 

Lege învăţămîntului (1995-2006)

Articolul 5

Obiectivele învăţămîntului

1)
Obiectivul educaţional major al şcolii constă în dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care se poate adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii.

2) Învăţămîntul urmăreşte:

e) educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;

Articolul 8.

Limba de predare

1)
Statul asigură, conform Constituţiei şi articolelor 18, 19 şi 20 din Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, dreptul de a alege limba de educare şi instruire la toate nivelurile şi treptele de învăţămînt.

2) Dreptul cetăţenilor la educaţie şi instruire în limba maternă se asigură prin crearea numărului necesar de instituţii de învăţămînt, clase, grupe, precum şi a condiţiilor de funcţionare a acestora.

Articolul 10.

Actele de studii

1)
Instituţiile de învăţămînt de stat şi privat, acreditate în modul stabilit de lege, eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, în care se menţionează nivelul şi treapta de învăţămînt absolvit, domeniul şi gradul de calificare profesională.

2) Persoanele care nu au promovat examenele de absolvire primesc un certificat sau o adeverinţă şi, Ia cerere, copia de pe foaia matricolă.

3) Actele de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Tineretului conferă titularului dreptul de a continua studiile în următorul nivel de învăţămînt ori de a se încadra în funcţia corespunzătoare calificării sale.

4) Tipurile şi formularele actelor de studii se aprobă de Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Actele de studii se întocmesc în limba de stat şi în cea de studii, iar în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior - în limba de stat, în limba de studii, în franceză sau engleză.

Articolul 60.

Drepturile şi obligaţiile părinţilor

1)
Părinţii sau tutorii au dreptul:

a) să aleagă pentru copii instituţiile de învăţămînt şi limba de instruire;

Articolul 65.

Drepturile şi obligaţiile elevilor şi studenţilor străini

1)
Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, în baza:

a) convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

b) acordurilor interstatale, interguvernamentale şi interministeriale, precum şi a acordurilor dintre instituţiile de învăţămînt autorizate în modul stabilit;

c) contractelor individuale încheiate cu instituţii de învăţămînt.

2) Instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor se efectuează în limba de stat sau, la solicitarea candidaţilor, într-o altă limbă, în funcţie de posibilităţile sistemului de învăţămînt.

Loi sur l'éducation (1995-2006)

Article 5

Objectifs de l'éducation

1)
Le principal objectif pédagogique de l'école est le développement libre et harmonieux de l'homme et la formation d'une personnalité créatrice, qui peut s'adapter aux conditions changeantes de la vie.

2) L'éducation vise à:

e) éduquer l'estime envers les parents, envers l'identité, la langue et les valeurs culturelles du peuple, ainsi que envers les valeurs nationales du pays dans lequel vit l'élève, le pays d'où il peut être originaire et des civilisations différentes des siennes;

Article 8

Langue d'enseignement

1)
L'État garantit, conformément à la Constitution et aux articles 18, 19 et 20 de la
Loi sur le fonctionnement des langues sur le territoire de la république de Moldavie, le droit de choisir la langue d'enseignement et de formation à tous les niveaux et étapes de l'éducation.

2) Le droit des citoyens à l'éducation et à la formation
dans leur langue maternelle est garanti par la création du nombre nécessaire d'établissements d'enseignement, de classes, de groupes, ainsi que des conditions de leur fonctionnement.

Article 10

Documents d'études

1)
Les établissements d'enseignement publics et privés, accrédités selon les modalités prévues par la loi, émettent aux personnes qui ont réussi les examens de fin d'études des documents d'études qui mentionnent le niveau et l'étape de l'enseignement supérieur, le domaine et le degré de qualification professionnelle.

2) Les personnes qui n'ont pas réussi les examens de fin d'études reçoivent un certificat et, sur demande, une copie du relevé de notes.

3) Les documents d'études reconnus par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse donnent au titulaire le droit de poursuivre ses études dans le niveau d'enseignement suivant ou d'être inclus dans le poste correspondant à sa qualification.

4) Les types et les formes de documents d'études sont approuvés par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Les documents des études sont rédigés
dans la langue officielle et dans la langue des études, et dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé et supérieur, dans la langue officielle, dans la langue des études, en français ou en anglais.

Article 60

Droits et obligations des parents

1)
Les parents ou tuteurs ont le droit:

a) de choisir pour leurs enfants les établissements d'enseignement et la langue d'enseignement;

Article 65

Droits et obligations des élèves et étudiants étrangers

1)
Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être admis dans les établissements d'enseignement de la république de Moldavie, sur la base:

a) des conventions internationales auxquelles la république de Moldavie est partie;

b) des accords interétatiques, intergouvernementaux et interministériels, ainsi que les accords entre établissements d'enseignement autorisés selon les modalités établies;

c) des contrats individuels conclus avec des établissements d'enseignement.

2) La formation des ressortissants étrangers et des apatrides doit se faire dans la langue officielle ou, à la demande des candidats, dans une autre langue, selon les possibilités du système d'éducation.

Lege privind protecţia consumatorilor (2003)

Articolul 20.

Obligaţiile agenţilor economici privind informarea consumatorilor

1)
Informarea consumatorilor despre produsele, serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de destinaţia acestora.

2) Se interzice importul şi plasarea pe piaţă a produselor, prestarea serviciilor în lipsa informaţiei complete, veridice şi corecte în limba moldovenească sau în limbile moldovenească şi rusă.

6) Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele încheiate, trebuie să fie prezentate în limba moldovenească sau în limba moldovenească şi în una din limbile de circulaţie internaţională.
 

Loi sur la protection des consommateurs (2003)

Article 20

Obligations des agents économiques en matière d'information des consommateurs

1)
L'information des consommateurs sur les produits et les services proposés doit se faire par des éléments d'identification et en indiquant leurs caractéristiques, visibles et explicites sur le produit, l'étiquette, l'emballage ou dans une carte technique, dans le mode d'emploi ou dans toute autre documentation accompagnant le produit, le service et le cas échéant, en fonction de leur destination.

2) Il est interdit d'importer et de mettre des produits sur le marché, de fournir des services en l'absence d'informations complètes, véridiques et correctes
dans la langue moldave ou dans les langues moldave et russe.

6) Toutes les informations, y compris les informations orales, sur les produits, les services fournis aux consommateurs, la documentation d'accompagnement, ainsi que les contrats conclus, doivent être présentées en langue moldave ou en moldave et dans l'une des langues de circulation internationale.

Lege cetăţeniei (2000)

Articolul 12.

Dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere

1)
Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobîndit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobîndit cetăţenia conform prezentei legi.

2) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care nu sînt cetăţeni ai unui alt stat, dar care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;

b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova;

c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

Articolul 17.

Condiţiile naturalizării

1) Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere persoanei care a împlinit vîrsta de 18 ani şi care:

e) cunoaşte limba de stat în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;

2) Cunoaşterea prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat de către solicitantul cetăţeniei Republicii Moldova este verificată în modul stabilit de Guvern.

Articolul 18.

Nivelul cunoaşterii limbii de stat

1)
Se consideră că persoana cunoaşte limba de stat, dacă:

a) înţelege suficient limba uzuală, informaţiile cu caracter oficial;
b) discută şi răspunde la întrebări despre viaţa cotidiană;
c) poate citi şi înţelege suficient orice text cu caracter social, orice lege sau alt act normativ;
d) poate scrie o expunere la o temă despre viaţa cotidiană.

2) La examinarea cererilor de naturalizare, condiţia cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat nu se pune:

a) pensionarilor pentru limită de vîrstă;
b) invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată.

Articolul 36.

Documentele necesare dobîndirii cetăţeniei

1)
Pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, în funcţie de temei, solicitantul prezintă următoarele documente:

a) cererea;
a1) actul de identitate;
a2) documentele de stare civilă;
a3) documentele ce confirmă domiciliul legal şi obişnuit;
a4) certificatul de cazier judiciar;
b) autobiografia;
c) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
[...]

2) Documentele enumerate la alin. 1 se prezintă în limba de stat.

Loi sur la citoyenneté (2000)

Article 12

Acquisition de la citoyenneté par reconnaissance

1)
Les personnes qui ont acquis et conservé la nationalité conformément à la législation antérieure, ainsi que les personnes qui ont acquis la nationalité conformément à la présente loi sont reconnues comme des citoyens de la république de Moldavie.

2) Les personnes qui ne sont pas citoyens d'un autre État, mais qui ont exprimé leur désir de devenir citoyens de la république de Moldavie, à savoir:

a) les personnes nées sur le territoire de la république de Moldavie ou les personnes dont l'un des parents ou un ancêtre est né sur le territoire désigné;

b) les personnes qui vivaient jusqu'au 28 juin 1940 en Bessarabie, dans le nord de la Bucovine, dans le comté de Herta et dans la R.A.S.S.M., leurs descendants, s'ils résident légalement et habituellement sur le territoire de la république de Moldavie;

c) les personnes expulsées ou réfugiées du territoire de la république de Moldavie depuis le 28 juin 1940, ainsi que leurs descendants.

Article 17

Conditions nécessaires pour la naturalisation

1)
La citoyenneté moldave peut être accordée à la demande d'une personne qui a atteint l'âge de 18 ans et qui :

e) connaît la langue officielle, suffisamment bien pour s'intégrer à la vie sociale;

2) La connaissance des dispositions de la Constitution et du niveau de connaissance de la langue officielle par le candidat à la citoyenneté moldave est définie selon les modalités établies par le gouvernement.

Article 18

Niveau de connaissance de la langue nationale

1)
Une personne est considérée comme maîtrisant la langue officielle si elle:

a) comprend suffisamment la langue usuelle et l'information à caractère officiel;
b) participe à la conversation et répond aux questions de la vie quotidienne;
c)
est capable de lire et de comprendre suffisamment un texte écrit à caractère social, les lois et autres règlements;
d) est capable
d'écrire un exposé sur un sujet de sa vie quotidienne.

2) Pour l'examen des demandes de citoyenneté, les exigences sur les dispositions de la Constitution moldave et la connaissance de la langue officielle ne s'appliquent pas:

a) aux pensionnés à l'âge de la retraite;
b) aux handicapés dont l'invalidité est fixée pour une période indéterminée.

Article 36

Documents obligatoires pour acquérir la citoyenneté

1)
Afin d'acquérir la citoyenneté de la république de Moldavie, selon la base, le requérant présente les documents suivants:

a) la demande;
a1) carte d'identité;
a2) les documents d'état civil;
a3) les documents confirmant le domicile légal et habituel;
a4)un certificat de casier judiciaire;
b) une autobiographie;
c) certificat du domicile sur la composition de la famille;
[...]

2) Les documents énumérés au paragraphe 1 doivent être présentés dans la langue officielle.

Legea privind alegerea presedintelui republicii

Articolul 3

Condiţiile pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova

În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot care are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi întruneşte condiţiile prezentei legi.

Loi sur l'élection du président de la République (2000)

Article 3

Conditions pour les candidats à la fonction de président de la république de Moldavie


Tout citoyen moldave ayant le droit de vote qui est âgé de 40 ans, a résidé ou réside en permanence dans le territoire de la république de Moldavie depuis au moins dix ans,
parle la langue officielle et répond aux prescriptions de la présente loi peut poser sa candidature à la fonction de président de la république de Moldavie.

Regulamentul Parlamentului (1996)

Articolul 47.

Condiţiile exercitării dreptului de iniţiativă legislativă şi subiecţii acestui drept :

8)
Proiectul actului legislativ se prezintă în limba moldovenească împreună cu traducerea lui în limba rusă.

9) La proiectele de acte legislative, la propunerile legislative şi la documentele menţionate la alin.(6) şi (7) se anexează copiile lor în variantă electronică.

10) Proiectele de acte legislative şi propunerile legislative înaintate de deputaţi se prezintă în limba moldovenească sau în limba rusă. Secretariatul Parlamentului asigură traducerea lor în limba respectivă.

Articolul 135.

Chemarea la ordine


Preşedintele şedinţei cheamă la ordine deputaţii:

a) care nu iau în considerare avertismentul preşedintelui şedinţei şi continuă să se abată de la Regulament;
b) care se ceartă cu alţi deputaţi sau alţi participanţi la şedinţă;
c) care folosesc gesturi şi un limbaj ofensator;

Règlement du Parlement (1996)

Article 47

Les conditions d'exercice du droit d'initiative législative et les objets de ce droit:

8)
Tout projet de loi doit être présenté
dans la langue moldave avec sa traduction en russe.

9) Les projets de loi, de propositions législatives et de documents visés aux paragraphes 6 et 7 sont annexés sous forme électronique.

10) Les projets de loi et les propositions législatives soumis par les députés doivent être présentés
en moldave ou en russe. Le secrétariat du Parlement assure leur traduction dans la langue appropriée.

Article 135

Rappel à l'ordre

Le président de l'assemblée doit rappeler à l'ordre les députés:

a) qui ne tiennent pas compte de l'avertissement du président de l'assemblée et continuent d'ignorer le règlement intérieur;
b) qui se disputent avec d'autres députés ou d'autres participants à l'assemblée;
c) qui utilisent des gestes et un langage offensant;

Regulamentul instituţiei de învăţămînt preşcolar (2009)

I. Consideraţii generale

Articolul 4.

Educaţia şi instruirea copiilor se efectuează în limba maternă. Limbile minorităților conlocuitoare se vor studia la solicitările părinţilor. Totodată, copilul poate fi primit în instituţia preşcolară unde procesul educaţional este organizat într-o altă limbă. Studierea limbii române va fi obligatorie pentru instituţiile preşcolare unde educaţia se realizează în altă limbă.

IV. Tipurile şi structura instituţiilor preşcolare şi a grupelor de copii. Caracteristica lor

Articolul 12.

În dependenţă de tipurile de deficienţe (senzorială, motorie, mintală) se creează instituţii preşcolare:

- pentru copii cu dezabilităţi auditive;
- pentru copii cu dezabilităţi ale văzului;
- pentru copiii cu tulburări de limbaj;
- pentru copiii cu dezabilitţi locomotorii;
- pentru copiii cu reţineri în dezvoltarea psihică;
- pentru copiii cu dezabilităţi mintale etc.;

 

Règlement sur l'établissement de l'enseignement préscolaire (2009)

I. Considérations générales

Article 4

L'éducation et la formation des enfants sont offertes dans la langue maternelle. Les langues des minorités en cohabitation seront étudiées à la demande des parents. En même temps, l'enfant peut être reçu dans un établissement préscolaire où le processus pédagogique est organisé dans une autre langue. L'étude de la langue roumaine sera obligatoire pour les établissements préscolaires où l'enseignement est offert dans une autre langue.

IV. Types et structure des établissements préscolaires et des groupes d'enfants; leurs caractéristiques

Article 12

En fonction des types de déficiences (sensorielles, motrices, mentales), des établissements préscolaires sont créés:

- pour les enfants malentendants;
- pour les enfants malvoyants;

- pour les enfants souffrant de troubles du langage;
- pour les enfants handicapés locomoteurs;
- pour les enfants présentant un retard mental;
- pour les enfants handicapés mentaux, etc.

Lege privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
(1994)

Articolul 3.

Buletinele de identitate.

6)
Buletinele de identitate se completează în limba de stat, în limbile rusă şi engleză, cu excepţia buletinului de identitate pentru refugiaţi şi buletinului de identitate pentru beneficiarii de protecţie umanitară, care se completează numai în limba de stat.

7) La întocmirea buletinelor de identitate în limba rusă, la cerinţa persoanei care aparţine unei minorităţi naţionale se indică patronimicul în conformitate cu normele limbii sale materne.

8) Dacă în limba maternă a titularului buletinului de identitate se foloseşte un alt caracter decît cel latin, atunci la redarea numelui şi a prenumelui în limba moldovenească şi engleză ortografierea se face conform normelor gramaticale ale limbii moldoveneşti de transliterare a numelor străine.

Loi sur les documents d'identité dans le système national de passeport
(1994)

Article 3

Les cartes d'identité

6)
Les cartes d'identité doivent être inscrites
dans la langue officielle, dans les langues russe et anglaise, à l'exception de la carte d'identité des réfugiés et de la carte d'identité des bénéficiaires de la protection humanitaire, qui ne doivent être complétées que dans la langue officielle.

7) Lors de l'établissement des cartes d'identité en russe, à la demande de la personne appartenant à une minorité nationale, le patronyme est indiqué conformément
aux normes de sa langue maternelle.

8) Dans la langue maternelle du titulaire de la carte d'identité, si un alphabet différent du latin est employé, au moment de la translitération des nom et prénom en moldave et en anglais,
leur orthographe doit être conforme aux normes grammaticales de la langue moldave pour la translittération des des noms.

Lege cu privire la Guvern (2017)

Articolul 16.

Cerințe privind numirea în funcție

1)
Poate fi membru al Guvernului persoana care întrunește cumulativ următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
c) în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
d) cunoaște limba română;
e) are studii superioare;
f) are o reputație ireproșabilă.

Loi sur le gouvernement (2017)

Article 16

Exigences de nomination

1)
Une personne qui satisfait cumulativement aux exigences suivantes peut être membre du gouvernement:

a) avoir la nationalité de la république de Moldavie;
b) avoir son domicile sur le territoire de la république de Moldavie;
c) n'avoir aucune mesure de protection judiciaire instituée à son égard;
d)
connaître la langue roumaine;
e) avoir une formation supérieure;
f) avoir une réputation sans faille.

Lege cu privire la publicitate (1997)

Articolul 8.

Cerinţele generale

1)
Publicitatea trebuie să fie loială şi onestă.

2) Publicitatea trebuie să fie identificată fără cunoştinţe speciale şi fără utilizarea de mijloace tehnice.

3) Publicitatea nu trebuie să inducă în eroare, nici să prejudicieze interesele consumatorilor.

7) Publicitatea se difuzează în limba moldovenească iar, la dorinţa furnizorului de publicitate - şi în alte limbi, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 11.

Publicitatea amorală

1)
Se consideră amorală publicitatea care:

a) încalcă normele unanim acceptate ale umanismului şi moralei prin ofense, comparaţii şi imagini defăimătoare privind rasa, naţionalitatea, profesia, categoria socială, vîrsta, sexul, limba, convingerile religioase, filozofice, politice şi de alt gen ale persoanelor fizice;

Articolul 16.

Publicitatea exterioară

5.2)
Pentru obținerea autorizației, solicitantul depune o cerere, conform modelului aprobat de autoritatea publică locală, cu indicarea datelor cu privire la proprietarul panoului publicitar (sau altei construcții pe care se va amplasa publicitatea), la care anexează descrierea publicității – schița proiectului (în formă liberă) cu schema de amplasare, imaginea și/sau textul aferent. Autoritatea publică locală coordonează textul publicitar, fără implicarea solicitantului de autorizație, cu Agenția Servicii Publice în cazul în care se preconizează includerea în publicitate a textului în limba de stat, altul decît denumirea întreprinderii, mărcii înregistrate sau mărcii comerciale.

Loi sur la publicité (1997)

Article 8

Exigences générales

1)
La publicité doit être juste et honnête.

2) La publicité doit être identifiée sans connaissance particulière et sans recours à des moyens techniques.

3) La publicité ne doit pas induire en erreur ni nuire aux intérêts des consommateurs.

7) La publicité est diffusée
dans la langue moldave et, à la demande du fournisseur de publicité, dans d'autres langues, conformément à la Constitution de la république de Moldavie, à la Loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la république de Moldavie et les traités internationaux.

Article 11

Publicité amorale

1)
La publicité est considérée comme amorale :

a) lorsqu'elle viole les normes d'humanisme et de moralité unanimement acceptées par des délits, des comparaisons et des images diffamatoires concernant la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l'âge, le sexe, la langue, les croyances religieuses, philosophiques, politiques et autres des individus;

Article 16

La publicité extérieure

5.2)
Afin d'obtenir l'autorisation, le requérant soumet une demande, selon les modalités approuvées par l'autorité publique locale en indiquant les données sur le propriétaire du panneau d'affichage (ou de toute autre construction sur laquelle l'annonce sera placée), à ​​laquelle est jointe la description de l'annonce (forme libre) avec la mise en page, l'image et/ou le texte. L'autorité publique locale coordonne le texte publicitaire, sans la participation du demandeur d'autorisation, avec l'Agence des services publics
si le texte dans la langue officielle, autre que le nom de l'entreprise, la marque déposée ou la marque commerciale, est censé être inclus dans le la publicité.

Legea privind mãrcile ºi denumirilede origine a produselor (1995)

Articolul 8.

Cererea de înregistrare a mãrcii sau a denumirii de origine a produsului

7)
Cererea propriu-zisã de înregistrare a mãrcii sau a denumirii de origine a produsului se redacteazã în limba de stat. Celelalte documente ale cererii se depun în limba de stat sau într-o altã limbã. În ultimul caz la cerere, în termen de 2 luni de la data depunerii ei, se anexeazã traducerea acestor documente în limba de stat.

Loi sur les marques et les appellations d'origine des produits (1995)

Article 8

Demande d'enregistrement de la marque ou de l'appellation d'origine du produit

7)
La demande effective d'enregistrement de la marque ou de l'appellation d'origine du produit doit être rédigée
dans la langue officielle. Les autres documents de la demande doivent être présentés dans la langue officielle ou dans une autre langue. Dans ce dernier cas, dans les deux mois suivant la date de sa présentation, la traduction de ces documents dans la langue officielle doit être jointe.

Lege privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (2008)

Articolul 14.

Depunerea cererii de înregistrare

1)
Cererea de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate, denumită în continuare cerere, se depune la AGEPI de către un grup ce corespunde prevederilor art.9 alin.(2).

2) Cererea se depune pe un formular-tip aprobat de AGEPI. Cererea şi documentele anexate la ea se prezintă în limba moldovenească. În cazul în care documentele anexate sînt perfectate în altă limbă, traducerea lor în limba moldovenească se prezintă în termen de 2 luni de la data depunerii cererii.

Articolul 36.

Condiţii de utilizare a denumirilor specialităţilor tradiţionale garantate

1)
Începînd cu data publicării informaţiei referitoare la înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate, denumirea înregistrată în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate poate fi utilizată doar pentru desemnarea produsului agricol sau alimentar ce corespunde caietului de sarcini în calitate de specialitate tradiţională garantată, cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (4), (5) şi (6).

3) Pentru denumirile specialităţilor tradiţionale garantate înregistrate într-o singură limbă, grupul solicitant poate prevedea în caietul de sarcini că, la comercializarea produsului, este posibil să figureze pe etichetă, pe lîngă denumirea produsului în limba originală, o menţiune în alte limbi care precizează că produsul a fost obţinut conform tradiţiilor regiunii sau ţării de unde provine cererea.

Loi sur la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties (2008)

Article 14

Dépôt de la demande d'enregistrement

1)
La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie, ci-après dénommée demande, est soumise à l'AGEPI par un groupement répondant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.

2) La demande est soumise au moyen d'un formulaire standard approuvé par l'AGEPI. La demande et les documents qui y sont joints doivent être présentés
en langue moldave. Si les documents joints sont complétés dans une autre langue, leur traduction en moldave doit être soumise dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Article 36

Conditions d'emploi des noms de spécialités traditionnelles garanties

1)
À compter de la date de publication des informations relatives à l'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie, la dénomination inscrite au Registre national des spécialités traditionnelles garanties ne peut être utilisée que pour désigner le produit agricole ou alimentaire correspondant au cahier des charges comme produit traditionnel garanti spécialité, conformément à l'art. 35 par. 4, 5 et 6.

3) Pour les dénominations des spécialités traditionnelles garanties enregistrées dans une seule langue, le groupe requérant peut prévoir dans le cahier des charges que, lors de la commercialisation du produit, il peut figurer sur l'étiquette, en plus du nom du produit
dans la langue d'origine, une déclaration dans d'autres langues attestant que le produit a été obtenu selon les traditions de la région ou du pays d'origine de la demande.

Lege privind partidele politice (2007)

Articolul 3.

Restricţii vizînd activitatea partidelor politice

6)
Constituirea şi activitatea partidelor politice în baza discriminării pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială sînt interzise.

Loi sur les partis politiques (2007)

Article 3

Restrictions aux activités des partis politiques

6)
La constitution et les activités des partis politiques sur la base d'une discrimination fondée
sur la race, la nationalité, l'origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, la richesse ou l'origine sociale sont interdites.


 

Regulament de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile şi denumirile de origine a produselor (2003)

Regula 6.

Limba oficială

1)
Cererea, în conformitate cu art. 8(7) din Lege, se redactează în limba de stat.

2) Celelalte documente se depun în limba de stat sau într-o altă limbă.

3) Dacă documentele, în conformitate cu regula 6.2. din Regulament, sunt prezentate într-o altă limbă, la cerere, în termen de 2 luni de la data depunerii ei, se anexează traducerea acestora în limba de stat.Autenticitatea traduceriitrebuie să fie legalizatăde notar, cu excepţia cazurilor, când reprezentantul legalizează traducerea documentelor pe care le depune în baza împuternicirilor corespunzătoare.

Regula 20.

Înregistrarea cererii

1)
Cererii depuse la AGEPI* în limba de stat i se atribuie un număr de înregistrare şi data depunerii.

2) Solicitantuleste informat despre primirea cererii, indicându-se numărul şidata de înregistrare.

3) Cererea care nu este prezentatăîn limba de stat nu se înregistreazăşise returnează persoanei care a depus-o.

Regula 25.

Examinarea denumirii solicitate

2)
În cadrul examinării denumirii de origine a produsului solicitate se efectuează următoarele proceduri:

a) verificarea prezenţei în cerere a procurii acordate reprezentantului, dacă acesta există, şi a traducerii în limba de stat a documentelor anexate la cerere prezentate în altă limbă;
_______

*Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Règlement d'application de la loi n° 588/1995 sur les marques et les appellations d'origine des produits (2003)

Règle 6

Langue officielle

1)
La demande, conformément à l'art. 8.7 de la loi, doit être rédigée dans la langue officielle.

2) Les autres documents sont soumis dans la langue officielle ou dans une autre langue.

3) Si les documents, conformément à la règle 6.2. du Règlement, sont présentés dans une autre langue, sur demande, dans les deux mois suivant la date de sa présentation, leur traduction dans la langue officielle doit être jointe. L’authenticité de la traduction doit être certifiée par un notaire, sauf dans les cas où le représentant légalise la traduction des documents qu’il soumet sur la base des autorisations appropriées

Règle 20

Enregistrement des candidatures

1)
La demande présentée à l'AGEPI* dans la langue officielle se voit attribuer un numéro d'enregistrement et une date de soumission.

2) Le requérant est informé de la réception de la demande, en indiquant le numéro d'enregistrement et la date.

3) La demande qui n'est pas présentée dans la langue officielle n'est pas enregistrée et est retournée à la personne qui l'a présentée.

Règle 25

Examen du nom demandé

2)
Lors de l'examen de l'appellation d'origine du produit demandé, la procédure suivante est effectuée:

a) une vérification de la présence dans l'application de la procuration accordée au représentant, le cas échéant, et une traduction dans la langue officielle des documents joints à la demande;
_______

* Agence nationale de la propriété intellectuelle.

Lege privind actele de stare civilă (2001)

Articolul 5.

Modul de întocmire a actelor de stare civilă

4)
Întocmirea actelor de stare civilă, precum şi înscrierea menţiunilor se efectuează în limba moldovenească şi în limba rusă declarat neconstituţional Certificatele de stare civilă se îndeplinesc în limba moldovenească, iar la cererea solicitantului - într-o altă limbă, în conformitate cu Legea nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

Articolul 17.

Şefii şi funcţionarii serviciilor şi oficiilor stare civilă

1)
Pot fi funcţionari ai oficiilor stare civilă numai cetăţenii Republicii Moldova ale căror studii şi calităţi personale corespund funcţiei, care posedă limba de stat şi au o vechime de funcţionar public de cel puţin 2 ani.

Loi sur les actes d'état civil (2001)

Article 5

La préparation des actes d'état civil

4)
La préparation des documents d’état civil et l’enregistrement des entrées doivent être
effectués dans les langues moldave et russe. Les certificats d’état civil déclarés inconstitutionnels sont remplis dans la langue moldave et, à la demande du demandeur, dans une autre langue, conformément à la loi n° 3465-XI du 1er septembre 1989 sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la république de Moldavie.

Article 17

Cadres et fonctionnaires des services et bureaux de l'état civil

1)
Seuls les citoyens de la république de Moldavie, dont la formation et les qualités personnelles correspondent au poste,
qui maîtrisent la langue officielle et ont une ancienneté de fonctionnaire d'au moins deux ans peuvent être fonctionnaires.

Lege privind activitatea băncilor (2017)

Articolul 31.

Publicarea informației de către sucursală

1)
Sucursalele băncilor din alte state trebuie să publice în limba română următoarele documente ale băncii străine: situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de conducere şi, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de conducere, raportul de audit al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite şi auditate conform legislaţiei din statul de origine al băncii.

Loi sur les activités bancaires (2017)

Article 31

Publication de l’information par la direction générale

1)
Les succursales des banques d’autres États
doivent publier en langue roumaine les documents suivants de la banque étrangère : les états financiers annuels, les états financiers annuels consolidés, le rapport établi par les organismes de gestion et, le cas échéant, le rapport consolidé établi par les organismes de gestion, le rapport d’audit des états financiers annuels et des états financiers annuels consolidés, rédigé et vérifié, conformément à la législation de l’État d’origine de la banque.

Lege privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (2003-2010)

Articolul 6.

Normele de tehnică legislativă

1)
Normele de tehnică legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea actelor normative, caracterul adecvat al conţinutului şi formei lor juridice.

2) Normele de tehnică legislativă definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi modul de sistematizare a conţinutului acestuia, procedeele tehnice privind modificarea, completarea, abrogarea, precum şi limbajul şi stilul actului normativ.

Articolul 46.

Limbajul şi expresia juridică

1)
Textul proiectului de act normativ se elaborează în limba moldovenească cu traducere în altă limbă conform legislaţiei şi cu respectarea regulilor expuse în prezentul articol.

2) Conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. Nu se admite folosirea arhaismelor şi regionalismelor. Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări.

3) Se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspîndire. În cazurile în care se impune folosirea unor termeni şi expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba moldovenească.

4) Se utilizează, pe cît este posibil, noţiuni monosemantice, în conformitate cu terminologia juridică. Dacă un termen este polisemantic, sensul în care este folosit trebuie să decurgă cu claritate din text.

5) Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sînt consacraţi în domeniul de activitate la care se referă reglementarea.

6) În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni.

7) Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă expresă, şi devine obligatoriu pentru actele normative în aceeaşi materie.

8) Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai după explicarea lor în text, la prima folosire.

9) Verbele se utilizează, de regulă, la timpul prezent.

Articolul 71.

Normele privind elaborarea proiectelor de acte normative prin care se aprobă tratate internaţionale

1)
În cazul tratatelor internaţionale a căror aprobare, potrivit legii, este de competenţa Guvernului, se elaborează proiecte de hotărîri ale Guvernului.

2) Proiectul de hotărîre a Guvernului se prezintă spre adoptare însoţit de textul actului internaţional în limba originalului şi în traducere oficială în limba moldovenească, autentificată în modul stabilit.

Loi sur les actes normatifs du gouvernement et d'autres autorités de l'administration publique centrale et locale (2003-2010)

Article 6

Règles de la technique législative

1)
Les règles de la technique législative assurent la systématisation, l'unification et la coordination des actes normatifs, le caractère adéquat de leur contenu et leur forme juridique.

2) Les règles de la technique législative définissent les parties constitutives de l'acte normatif, la structure, la forme et la manière de systématiser son contenu, la procédure technique concernant la modification, l'achèvement, l'abrogation, ainsi que le langage et le style de l'acte normatif.

Article 46

Langue et expression juridique

1) Le texte d'un projet d'acte normatif doit être rédigé
en langue moldave avec une traduction dans une autre langue, conformément à la législation et aux règles énoncées dans le présent article.

2) Le contenu d'un projet doit être présenté dans un langage simple, clair et concis, afin d'exclure toute ambiguïté dans le strict respect des règles grammaticales et orthographiques.
L'usage d'archaïsmes et de régionalismes n'est pas autorisé. Le texte de chacun des articles doit avoir une contenu déterminant pour présenter le texte sans aucune explication ni justification.

3)
Il est interdit d'utiliser des néologismes s'il existe des synonymes de large diffusion. Dans les cas où l'usage d'expressions et de termes étrangers est nécessaire, leur correspondant en langue moldave doit être employé, le cas échéant.

4) Les notions monosémiques doivent être employées dans la mesure du possible, conformément à la terminologie juridique. Si un terme est polysémique, le sens dans lequel il est utilisé doit être clair dans le texte.

5) Les termes spécialisés ne peuvent être employés que s'ils sont inscrits dans le domaine d'activité auquel le règlement se réfère.

6) En langage normatif, les mêmes notions ne sont exprimées que par les mêmes termes.

7) Si une notion ou un terme n'est pas reconnu ou peut avoir des significations différentes, son sens dans le contexte doit être précisé par l'acte normatif qui les emploie dans le cadre des dispositions générales ou dans une annexe expresse, et cela devient contraignant pour les actes normatifs du même domaine.

8) L'usage par abréviations de certains noms ou termes ne peut se faire qu'après leur explication dans le texte, lors du premier emploi.

9) Les verbes doivent généralement être employés au présent.


Article 71

Règles concernant l'élaboration de projets des actes normatifs approuvant les traités internationaux

1)
Dans le cas des traités internationaux dont l'approbation, conformément à la loi, relève de la compétence du gouvernement, des projets de décisions du gouvernement sont élaborés.

2) Tout projet de décision du gouvernement est soumis pour adoption accompagné du texte de l'acte international dans la langue originale et d'
une traduction officielle en langue moldave, authentifiée selon la procédure établie.

Lege privind actele legislative (2001)

Secţiunea 2. Limbajul şi expresia juridică

Articolul 19.

Limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ

Textul proiectului de act legislativ se elaborează în limba de stat, cu respectarea următoarelor reguli:

a) fraza se construieşte conform normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie înţeleasă uşor de orice subiect interesat;

b) într-o frază este exprimată o singură idee;

c) se utilizează termeni adecvaţi, compatibili cu cei utilizaţi în legislaţia comunitară ori similari lor, şi de o largă circulaţie;

d) noţiunea nu se redă prin definiţia ei sau printr-o frazeologie, ci prin termenul respectiv;

e) terminologia utilizată în actul elaborat este constantă şi uniformă ca şi în celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare; se va utiliza unul şi acelaşi termen dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia;

f) neologismele se folosesc numai dacă sînt de largă circulaţie;

g) se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu;

h) se evită tautologiile juridice;

i) se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie.

Loi sur les actes législatifs (2001)

Section 2. Langue et expression juridique

Article 19

Langue, orthographe et ponctuation dans l'acte législatif

Le texte du projet d'acte législatif doit être rédigé
dans la langue officielle, conformément aux règles suivantes:

a) toute phrase est construite selon les règles grammaticales de manière à exprimer correctement, de façon concise et sans équivoque une idée afin d'être facilement comprise par tout sujet intéressé;

b) une seule idée est exprimée par phrase;

c) des termes appropriés compatibles avec ceux employés dans la législation communautaire ou similaires à ces derniers et à large diffusion;

d) une notion ne peut être reproduite par sa définition ou par une phraséologie, mais par un terme adéquat;

e) la terminologie employée dans un projet de loi doit être constante et uniforme comme dans les autres actes législatifs et dans les règlements de la législation communautaire; un seul et même terme sera utilisé s'il est correct, et son emploi répété exclut toute confusion;

f) les néologismes ne sont utilisés que s'ils sont largement diffusés;

g) l'emploi de régionalismes, de mots et d'expressions non fonctionnels, idiomatiques, inutilisables et/ou ambigus est évitée;

h) les tautologies juridiques sont évitées;

i) les règles d'orthographe et de ponctuation doivent être strictement observées.

Tratat de prietenie şi cooperare între Republica Moldova
și Federaţia Rusă (2001)

Articolul 10

Înaltele Părţi Contractante vor contribui, în conformitate cu legislaţia lor naţională, la stabilirea şi menţinerea contactelor dintre unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova şi subiecţii Federaţiei Ruse în domeniile economic, tehnico-ştiinţific, cultural şi umanitar, precum şi la nivelul organelor autoadministrării locale şi agenţilor economici.

Articolul 20

1)
Înaltele Părţi Contractante reafirmă dreptul cetăţenilor lor la folosirea limbii materne, la libera alegere a limbii de comunicare, educare, instruire şi creaţie, în conformitate cu standardele europene şi internaţionale.

2) Având în vedere rolul şi importanţa limbii ruse, Partea Moldovenească va asigura, în conformitate cu legislaţia naţională, condiţiile cuvenite pentru satisfacerea necesităţilor de instruire în limba rusă în cadrul sistemului de învăţământ al Republicii Moldova.

3) Partea Rusă va crea condiţiile cuvenite pentru satisfacerea necesităţilor de instruire în limba moldovenească în Federaţia Rusă.

Traité d'amitié et de coopération entre la République de Moldavie
et la Fédération de Russie (2001)
[Inconstitutionnel]

Article 10

Les Hautes Parties contractantes contribuent, conformément à leur législation nationale, à l'établissement et au maintien des contacts entre les unités administratives et territoriales de la République de Moldova et les sujets de la Fédération de Russie dans les domaines économique, technico-scientifique, culturel et humanitaire, ainsi que dans les collectivités locales, les agents économiques.

Article 20

1)
Les Hautes Parties contractantes réaffirment le droit de leurs citoyens d'employer leur langue maternelle, de choisir librement la langue de communication, d'éducation, de formation et de création, conformément aux normes européennes et internationales.

2) Compte tenu du rôle et de l'importance de la langue russe, la partie moldave garantit, conformément à la législation nationale, les conditions appropriées pour répondre aux besoins de formation en langue russe dans le système d'éducation de la République de Moldavie.

3) La partie russe créera les conditions appropriées pour répondre aux besoins de formation en langue moldave dans la Fédération de Russie.

Codul administrativ (2018)

Articolul 23.

Egalitatea de tratament

1)
Autoritățile publice și instanțele de judecată competente acționează respectînd principiul egalității și nediscriminării.

2) Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să trateze în mod egal persoanele aflate în situații similare. Orice diferență de tratament trebuie justificată în mod obiectiv.

3) Atît în cadrul procedurii administrative, cît și în cadrul procedurii de contencios administrativ sau ca rezultat al acestora, nicio persoană nu poate beneficia de privilegii, nu poate fi dezavantajată, lipsită de drepturi sau scutită de obligații pe motiv de rasă, origini familiale, sex, limbă, cetățenie, apartenență etnică, religie, convingeri politice sau ideologice, educație, situație economică, condiție socială.

Articolul 26.

Limba de procedură

Limba de procedură în fața autorităților publice și a instanțelor de judecată competente este cea prevăzută de legislație.

Articolul 32.

Comprehensibilitatea și transparența acțiunilor autorităților publice

1)
Procedura administrativă se structurează astfel încît participanții să poată înțelege fiecare etapă a procedurii. Dacă este necesară contribuția unui participant, acestuia i se comunică neîntîrziat, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, acțiunile care trebuie întreprinse.

2) În condițiile legii, autoritățile publice trebuie să asigure participarea neîngrădită la procedura administrativă a persoanelor interesate.

Code administratif (2018)

Article 23

Traitement égal

1)
Les autorités publiques et les tribunaux compétents doivent agir conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination.

2) Les autorités publiques compétentes et les tribunaux doivent traiter les personnes se trouvant dans des situations similaires sur un pied d'égalité. Toute différence de traitement doit être objectivement justifiée.

3) Dans toute procédure administrative ou contentieuse, nul ne peut jouir de privilèges, être défavorisé, privé de ses droits ou exempté d'obligations pour des motifs de race, d'origine familiale, de sexe,
de langue, de citoyenneté, d'appartenance ethnique, de religion, de croyances politiques ou idéologiques, d'éducation, de situation économique ou de statut social.

Article 26

Langue de la procédure

La
langue de la procédure devant les autorités publiques et les tribunaux compétents est celle prévue par la loi.

Article 32

Compréhensibilité et transparence des actions des pouvoirs publics

1)
La procédure administrative est structurée de manière à ce que les participants puissent comprendre chaque étape de la procédure. Si la contribution d'un participant est requise, les mesures à prendre lui seront communiquées sans délai,
dans un langage clair et facilement compréhensible.

2) En vertu de la loi, les autorités publiques doivent garantir la participation sans restriction des personnes intéressées à la procédure administrative.

Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public (2008)

Articolul 4.

Imparţialitatea

1)
Funcţionarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

2) Funcţionarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.

Loi sur le code de conduite des fonctionnaires (2008)

Article 4

Impartialité

1)
Le fonctionnaire est tenu de prendre des décisions et d'agir de manière impartiale, non discriminatoire et équitable, sans donner la priorité à des personnes ou à des groupes en fonction de la race, de la nationalité, de l'origine ethnique,
de la langue, de la religion, du sexe, des opinions, de l'affiliation politique, de la fortune ou de l'origine sociale.

2) Le fonctionnaire doit avoir un comportement basé sur le respect, l'exigence, l'équité et l'amabilité dans ses relations avec le public, ainsi que dans ses relations avec les dirigeants, les collègues et les subordonnés.

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde