Slovénie

Décret sur la maîtrise nécessaire du slovène pour les professions individuelles ou les postes dans les organismes de l'État et les organismes autonomes des collectivités locales et avec les représentants des services publics et les titulaires des autorités publiques

2008

UREDBO

o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil

1. člen

1)
S to uredbo se predpisujejo:

- ravni potrebnega znanja slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil iz 5. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04),

- način dokazovanja tega znanja.

2) Določbe te uredbe ne veljajo za tista delovna mesta iz prejšnjega odstavka, za katera je potrebno znanje slovenščine posebej določeno z drugim predpisom.

2. člen

1)
Pri predpisovanju ravni potrebnega znanja slovenščine sta upoštevani zahtevnost delovnega mesta ter način dela na njem.

2) Zahtevnost posameznega uradniškega ali strokovno-tehničnega delovnega mesta je na splošno določena z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07 – katalogi v prilogah). Razvrstitev in opisi delovnih mest iz navedene uredbe se smiselno uporabljajo tudi glede potrebnega znanja slovenščine za delovna mesta pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil.

3) Z načinom dela v okviru delovnega mesta so mišljene zlasti pogostnost, pomembnost in zahtevnost predvidljivih jezikovnih stikov s sodelavci, strankami in širšo javnostjo (pisni – ustni, pisarniški – terenski – medijski idr.).

3. člen

1)
Za delovna mesta iz te uredbe se določa tristopenjska lestvica aktivnega znanja slovenščine: aktivno znanje na osnovni, srednji in visoki ravni.

2) Za delo na uradniških delovnih mestih je potrebna visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine.

3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za naslednja nepoložajna uradniška delovna mesta: referent, občinski redar, pravosodni sodelavec, policist, kriminalist, vojak, carinik, paznik, pristaniški nadzornik in izterjevalec. Za ta delovna mesta zadostuje srednja raven aktivnega znanja slovenščine.

4) Za delo na strokovno-tehničnih delovnih mestih je potrebna:

- visoka raven aktivnega znanja slovenščine za delovna mesta VI. in VII. tarifnega razreda;

- srednja raven aktivnega znanja slovenščine za delovna mesta III. do V. tarifnega razreda;

- osnovna raven aktivnega znanja slovenščine za delovna mesta I. in II. tarifnega razreda.

4. člen

1)
Pri delovnih mestih, za katera se po predpisih zahteva določena izobrazbena stopnja, se šteje, da je v okviru te stopnje že zajeta tudi ustrezna raven potrebnega znanja slovenščine, če je oseba izobrazbo dosegla na slovenski šoli. Za slovenske se po tej uredbi štejejo tiste šole v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki svoj izobraževalni oziroma študijski program (predavanja, vaje, izpite ipd.) izvajajo v slovenskem učnem jeziku ali dvojezično (s slovenščino), in šole v Republiki Sloveniji, v katerih se slovenščina poučuje kot jezik okolja v predpisanem obsegu učnega predmeta. Če šola izvaja svoj program vzporedno v slovenskem in v tujem jeziku, se ustrezna raven potrebnega znanja slovenščine prizna osebam, ki so na tej šoli obiskovale in končale program, izvajan v slovenskem jeziku.

2) Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje:

- da osnovno raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za osnovno šolo ali po programu Slovenščina za tujce na srednji ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven B 2);

- da srednjo raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za poklicno ali triletno strokovno šolo ali po programu Slovenščina za tujce na visoki ravni (po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira raven C 1);

- da visoko raven aktivnega znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno srednjo šolo.

5. člen

Prehodna in končna določba

Določbe te uredbe se uporabljajo za nove zaposlitve javnih uslužbencev v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil ter za nova napredovanja oziroma premestitve že zaposlenih uslužbencev na druga delovna mesta, za zasedbo katerih predpisana raven znanja slovenščine presega raven, ki je s to uredbo predpisana za njihovo dotedanje delovno mesto.

6. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

RÉGLEMENTATION

sur la maîtrise nécessaire du slovène pour les professions individuelles ou les postes dans les organismes de l'État et les organismes autonomes des collectivités locales et avec les représentants des services publics et les titulaires des autorités publiques

Article 1er

1)
Le présent règlement prévoit:

- le niveau de connaissance du slovène exigé pour les professions ou les postes individuels dans les organismes de l'État et les organismes autonomes des collectivités locales avec les représentants des services publics et des titulaires des autorités publiques visés à l’article 5 de la Loi sur l'emploi public de la langue slovène (Journal officiel de la république de Slovénie, n° 86/04),

- la manière dont cette maîtrise doit être démontrée.

2) Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux emplois visés à l’alinéa précédent qui nécessitent la connaissance du slovène spécifiquement prévue par un autre règlement.

Article 2

1)
Lors de la prescription du niveau de maîtrise requis du slovène, la complexité du travail et la méthode de travail sont prises en compte.

2) La complexité d'un poste individuel officiel ou professionnel-technique est généralement déterminée par le décret sur l'organisation interne, la systématisation, les postes et les titres dans les organismes de l'administration publique et les organismes judiciaires (Journal officiel de la république de Slovénie, n° 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - rectificatif, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 et 9/07 - catalogues en annexes). La classification et les descriptions de poste visées dans ledit décret s'appliquent également mutatis mutandis en ce qui concerne la connaissance nécessaire du slovène pour les postes de prestataires de services publics et de titulaires des autorités publiques.

3) Le mode de fonctionnement du lieu de travail désigne notamment la fréquence, l’importance et la complexité des contacts linguistiques prévisibles avec les collègues, les clients et le grand public (écrit – oral, bureau – terrain – médias, etc.).

Article 3

1)
Une échelle de connaissance active du slovène à trois niveaux est déterminée pour les emplois visés par le présent décret : une connaissance active de niveau élémentaire, de niveau intermédiaire et de niveau hautement maîtrisé.

2) Un niveau supérieur de maîtrise active de la langue slovène est nécessaire pour occuper un poste officiel.

3) La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas aux fonctions non officielles suivantes : greffier, préfet municipal, adjoint de justice, policier, enquêteur judiciaire, militaire, douanier, gardien, superviseur portuaire et percepteur. Pour ces emplois, un niveau intermédiaire de connaissance active du slovène est suffisant.

4) Pour le travail dans des postes professionnels et techniques sont obligatoires:

- un niveau hautement maîtrisé de connaissance active du slovène pour les emplois dans les classes salariales VI et VII;

- un niveau bien maîtrisé de connaissance active du slovène pour les emplois dans les classes salariales III à V;

- un niveau de connaissance active élémentaire du slovène pour les emplois dans les classes salariales I et II.

Article 4

1)
Dans le cas d'emplois pour lesquels un certain niveau d'instruction est exigé par la réglementation, il est considéré que le niveau approprié de la connaissance requise du slovène est déjà couvert au sein de ce niveau, si la personne candidate a suivi une formation dans une école slovène. Selon le présent décret, les écoles slovènes sont celles de la république de Slovénie ou de l'étranger qui offrent leur programme d'enseignement ou d'études (cours, exercices, examens, etc.) dans la langue d'enseignement slovène ou de manière bilingue (avec le slovène), ainsi que les écoles de la république de Slovénie dans lesquelles le slovène est enseigné comme langue de l'environnement dans le cadre prescrit de la discipline. Si une école offre son programme en parallèle en slovène et dans une langue étrangère, le niveau approprié de connaissance requise du slovène est reconnu aux personnes qui ont suivi et terminé un programme offert en slovène dans cette école.

2) Les candidats(es) qui n'ont pas terminé les écoles slovènes visées doivent prouver la connaissance nécessaire du slovène avec un certificat spécial émis par un établissement d'enseignement officiellement autorisé après avoir réussi l'examen de langue slovène, conformément à un programme d'enseignement publique valide du niveau approprié dans la république de Slovénie. Sont pris en compte les éléments suivants :

- que le niveau de connaissance active élémentaire de la langue slovène est maîtrisé par ceux et celles qui ont réussi l'examen dans le cadre du programme d'enseignement primaire ou du programme slovène pour les étrangers de niveau intermédiaire (niveau B-2 selon l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les langues);

- que le niveau de connaissance active intermédiaire de la langue  slovène est maîtrisé par ceux et celles qui ont réussi l'examen du programme pédagogique d'une école professionnelle, d'une école professionnelle de trois ans ou du programme slovène pour les étrangers à un niveau élevé (niveau C-1 selon l’échelle du Cadre européen commun de référence pour les langues);

- que le niveau de connaissance active supérieure du slovène est maitrisé par ceux et celles qui ont réussi l'examen du programme pédagogique d'un lycée slovène ou d'une école secondaire correspondant à quatre ans.

Article 5

Disposition transitoire et finale

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux nouveaux emplois de fonctionnaires dans les collectivités locales publiques et autonomes, aux prestataires de services publics et aux organismes des pouvoirs publics, ainsi qu’aux nouvelles promotions ou changements de personnel déjà employé à d’autres postes pour lesquels le niveau de connaissance prescrit dépasse le niveau fixé dans le présent règlement pour leur poste actuel.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la république de Slovénie. 
Page précédente

  

Slovénie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde