Slovénie

Loi sur les droits particuliers des communautés nationales italienne et hongroise dans le domaine de l'éducation

République de Slovénie Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

2001

Cette loi a été modifiée en 2007, mais aucun des articles ci-dessous n'a été modifié.

POGLAVJE 1.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina zakona)

1) Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami.

2. člen

(vključenost v sistem)

1) Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oziroma tehniškega, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja ter predpisov, ki urejajo vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, če s tem zakonom ni drugače določeno.

3. člen

(cilji)

Vzgoja in izobraževanja v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom in v dvojezičnih vrtcih in šolah na narodnostno mešanih območjih poleg ciljev, določenih s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, vključujeta še naslednje cilje:

-        ohranjanje in razvijanje italijanskega oziroma madžarskega jezika in kulture italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti,

-        razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in drugem jeziku (za pripadnike narodnih skupnosti je prvi jezik italijanski oziroma madžarski, drugi jezik pa slovenski),

(neuradno prečiščeno besedilo št. 2)

-        razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter njunih matičnih narodov,

-        razvijanje zavesti o pripadnosti k italijanski oziroma k madžarski narodni skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne kulturne tradicije,

-        vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti, za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje na narodnostno in jezikovno mešanem območju,

-        seznanjanje s položajem italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavljanje vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti.

4. člen

(sodelovanje z institucijami matičnega naroda)

Za uresničevanje ciljev, določenih s tem zakonom, in v skladu z meddržavnimi sporazumi, sodelujejo javni vrtci oziroma šole v jeziku narodne skupnosti in dvojezični vrtci in šole (v nadaljnjem besedilu: vrtci in šole) z ustreznimi institucijami matičnega naroda v sosednjih državah.

CHAPITRE I:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Contenu de la loi


1) La loi réglemente l'exercice des droits des communautés nationales italienne et hongroise dans le domaine de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire, de l'enseignement professionnel inférieur et secondaire, de l'enseignement secondaire technique ou professionnel, de l'enseignement secondaire général, de l' enseignement professionnel supérieur et de l'enseignement des enfants, mineurs et adultes, ayant des besoins particuliers.

Article 2

Inclusion dans le système


1) L'éducation des membres des communautés nationales italienne et hongroise fait partie intégrante du système d'éducation de la république de Slovénie et se déroule sur la base de la réglementation régissant l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire, l'enseignement professionnel inférieur et secondaire, l'enseignement secondaire professionnel ou technique, l' enseignement secondaire général, l'enseignement professionnel supérieur et les règlements régissant la formation et l'éducation des enfants, des mineurs et des adultes, ayant des besoins particuliers, sauf disposition contraire de la présente loi.

Article 3

Objectifs


L'éducation dans les jardins d'enfants et les écoles ayant l'italien comme langue d'enseignement ainsi que dans les jardins d'enfants et les écoles bilingues dans les zones ethniquement mixtes, en plus des objectifs fixés par la réglementation dans le domaine de l'éducation, comprennent également les objectifs suivants :

-
la préservation et le développement de la langue et de la culture italienne ou hongroise de la communauté nationale italienne ou hongroise;

- développer
les compétences linguistiques dans la première et la deuxième langue (pour les membres des communautés nationales, la première langue étant l'italien ou le hongrois et la deuxième langue, le slovène);

- développer la connaissance du patrimoine historique, culturel et naturel
des communautés nationales italienne ou hongroise et de leurs nations d'origine;

- développer la conscience d'appartenir à la
communauté nationale italienne ou hongroise et préserver et développer sa propre tradition culturelle;

- l' éducation au respect et à la compréhension de la diversité nationale et culturelle, à la coopération entre les membres de la nation slovène et les membres des
communautés nationales italienne et hongroise, ainsi que le développement de la capacité de vivre et de coexister dans une zone ethniquement et linguistiquement mixte;

- se familiariser avec la situation des
communautés nationales italienne ou hongroise dans les pays voisins et établir des liens et une coopération avec les membres et les institutions de ces communautés.

Article 4

Coopération avec les institutions du pays d'origine


Afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente loi et conformément aux accords internationaux, les jardins d'enfants ou les écoles publics
dans la langue de la communauté nationale et les jardins d'enfants et les écoles bilingues (ci-après : jardins d'enfants et écoles) doivent coopérer avec les institutions compétentes du pays d'origine dans les États voisins.

POGLAVJE 2.

PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

5. člen

(prilagajanje programov)

1) Programi predšolske vzgoje se za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti prilagajajo v skladu s cilji, določenimi s tem zakonom, in omogočajo otrokom ob razvijanju maternega jezika tudi seznanjanje z osnovami slovenskega jezika.

2) Izobraževalni programi za pripadnike italijanske narodne skupnosti in dvojezični izobraževalni programi se prilagodijo tako, da se dopolnijo:

-        cilji vzgoje in izobraževanja,
-        pogoji za vključitev,
-        predmetnik,
-        učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi.

3) Programom iz prejšnjega odstavka se dodajo navodila za izvajanje.

4) S predmetnikom se lahko učencem, vajencem in dijakom določi največ za dve uri večja tedenska obveznost pouka.

5) Učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi se objavijo dvojezično.

6) Za učence in dijake šol z italijanskim učnim jezikom se za vsa tekmovanja iz znanja, ki so financirana ali sofinancirana iz javnih sredstev, razen za tekmovanja iz znanja slovenskega jezika, zagotovijo naloge v italijanskem jeziku, za učence in dijake dvojezičnih šol pa dvojezične naloge, razen za tekmovanja iz znanja slovenskega in madžarskega jezika.

[...]

5.a člen

(nadstandardni programi)

Šola pri pripravi letnega delovnega načrta obravnava tudi programe ali dejavnosti, ki jih predlaga samoupravna narodna skupnost, če so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Programe in dejavnosti, ki jih šola vključi v letni delovni načrt, kot nadstandardni program financira samoupravna narodna skupnost.

6. člen

(učbeniki in učila)

Pri vzgojno-izobraževalnem delu v šoli z italijanskim učnim jezikom se uporabljajo učbeniki in učila v italijanskem jeziku, v dvojezični šoli se uporabljajo učbeniki in učila v slovenskem in v madžarskem jeziku oziroma dvojezični učbeniki in učila.

7. člen

(soglasje oziroma mnenje)

1) Pred sprejemom oziroma določitvijo programov iz 5. člena tega zakona si mora pristojni strokovni svet pridobiti soglasje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.

2) Pristojni strokovni svet ne more sprejeti oziroma določiti vzgojnega oziroma izobraževalnega programa brez soglasja članov sveta, predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

8. člen

(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela)

V dvojezični osnovni šoli se lahko prilagodi izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, in sicer:

-    v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter v četrtem in petem razredu lahko poučuje madžarski jezik, ki se ga učenci učijo kot prvi jezik, tudi učitelj predmetnega pouka madžarskega jezika,

-    učenci se pri pouku slovenskega in madžarskega jezika delijo v supine v skladu s posebnimi normativi.

9. člen

(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno mešanega območja)

1) Če so v osnovno šolo zunaj narodnostno mešanega območja vpisani učenci iz vrst italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, šola za te učence kot interesno dejavnost brezplačno organizira učenje italijanskega oziroma madžarskega jezika, če se zanj odloči vsaj pet izmed njih. Skupina se lahko oblikuje tudi iz učencev različnih šol v istem kraju. V tem primeru se šole sporazumejo o izvedbi interesne dejavnosti.

2) Dijakom in vajencem, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v poklicne šole, srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole ali gimnazije zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali skupaj z drugimi omogočiti pouk jezika narodnosti kot fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, če se zanj odloči najmanj 5 dijakov oziroma vajencev, in je za dijake in vajence brezplačen.

Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed dijakov oziroma vajencev, ki se izobražujejo po različnih izobraževalnih programih v različnih šolah v istem kraju.

CHAPITRE II:

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT

Article 5

Adaptation du programme


1) Les programmes d'éducation préscolaire destinés aux membres des communautés nationales italienne et hongroise doivent être adaptés conformément aux objectifs énoncés dans la présente loi et permettre aux enfants de
se familiariser avec les bases de la langue slovène tout en développant leur langue maternelle.

2) Les programmes de formation pour les membres de la communauté nationale italienne et les programmes de formation bilingues sont adaptés pour compléter :

- les objectifs de l'éducation,
- les conditions d'inscription,
- un programme,
- les programmes d'études, les catalogues de connaissances et les catalogues d'examens.

3) Des instructions de mise en œuvre sont ajoutées aux programmes visés au paragraphe précédent.

4) Avec le programme, les élèves, les débutants et les étudiants peuvent se voir attribuer un maximum de deux heures d'enseignement obligatoire de plus par semaine.

5) Les programmes d'études, les catalogues de connaissances et les catalogues d'examens doivent être publiés
en deux langues.

6) Pour les élèves et étudiants des écoles ayant l'italien comme langue d'enseignement,
des tâches en italien sont prévues pour tous les concours de connaissances financés ou cofinancés par des fonds publics, à l'exception des concours de connaissance du slovène, et pour les élèves et étudiants des écoles bilingues tâches bilingues, à l'exception des compétitions en slovène et en hongrois.

[...]

Article 5 bis

Programmes supérieurs aux normes

Lors de la préparation du plan de travail annuel, l'école prend également en compte les programmes ou les activités proposés par la communauté nationale autonome, s'ils sont conformes aux objectifs de l'éducation en république de Slovénie. Les programmes et les activités que l'école inclut dans le plan de travail annuel sont financés par la communauté nationale autonome en tant que programme supérieur aux normes.

Article 6

Manuels et supports pédagogiques


Des manuels et du matériel pédagogique
en italien doivent être utilisés dans les activités pédagogiques dans une école avec l'italien comme langue d'enseignement, des manuels et du matériel pédagogique en slovène et en hongrois, ou des manuels et du matériel pédagogique bilingues sont utilisés dans une école bilingue.

Article 7

Approbation ou appréciation

1)
Avant d'accepter ou de définir les programmes visés à l'article 5 de la présente loi, le conseil d'experts compétent doit obtenir l'approbation de l'organisme autorisé des
communautés nationales autonomes italienne ou hongroise de la république de Slovénie.

2) Le conseil d'experts compétent ne peut adopter ou de définir un programme d'enseignement sans l'approbation des membres du conseil et des représentants des
communautés nationales italienne ou hongroise.

Article 8

Mise en œuvre des activités pédagogiques

Dans une école primaire bilingue, la mise en œuvre des activités pédagogiques peut être ajustée, à savoir :

- dans la première période d’enseignement et dans les quatrième et cinquième années, il est possible d'enseigner la langue hongroise que les élèves apprennent comme première langue, même par un enseignant du hongrois comme discipline;

- dans les
cours de langue slovène et hongrois, les élèves sont répartis en groupes selon des normes particulières.

Article 9

Enseignement de la langue de la nationalité à l'extérieur de la zone ethniquement mixte


1) Si des élèves des communautés nationales italienne ou hongroise sont inscrits dans une école primaire à l'extérieur d'une zone ethniquement mixte, l'école organise gratuitement l'enseignement de l'italien ou du hongrois en tant qu'activité intéressant ces élèves, si au moins cinq d'entre eux décident de le faire. Le groupe peut également être constitué d'élèves de différentes écoles d'un même lieu. Dans ce cas, les écoles s'engagent à réaliser les activités d'intérêt pour ces élèves.

2) Les élèves et étudiants qui terminent l'école primaire dans la langue de la nationalité ou l'école primaire bilingue et s'inscrivent dans des écoles professionnelles, des écoles professionnelles techniques ou secondaires ou des gymnases en dehors de la zone ethniquement mixte doivent être capables d'enseigner la langue de cette nationalité comme matière optionnelle, seuls ou ensemble avec les autres. L'enseignement de la langue de la nationalité est organisé si au moins cinq étudiants ou débutants le choisissent, et il est gratuit pour ceux-ci.

Un groupe d'élèves ou d'étudiants peut également être constitué d'étudiants ou de débutants qui sont scolarisés selon des programmes pédagogiques différents dans différentes écoles d'un même lieu.

POGLAVJE 3.

JAVNA MREŽA VRTCEV IN ŠOL

10. člen

(javna mreža)

1) Javni vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom in javni dvojezični vrtci in šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), sestavljajo javno mrežo vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti.

2) Javna mreža vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti, se lahko spreminja le s soglasjem vlade in samoupravnih narodnih skupnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji.

[...]

CHAPITRE III:

RÉSEAU PUBLIC DES MATERNELLES ET DES ÉCOLES PUBLIQUES

Article 10

Réseau public


1) Les jardins d'enfants et les écoles publiques dont la langue d'enseignement est l'italien et les jardins d'enfants et les écoles publics bilingues créés avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'organisation et le financement de l'éducation (Journal officiel de la république de Slovénie, n° 12/96 et 23/ 96) constituent un réseau public de jardins d'enfants et d'écoles pour les besoins des communautés nationales italienne et hongroise.

2) Le réseau public des jardins d'enfants et des écoles pour les besoins des communautés nationales italienne et hongroise ne peut être modifié qu'avec le consentement du gouvernement et des communautés nationales autonomes de nationalité italienne ou hongroise de la république de Slovénie.


[...]

POGLAVJE 4.

USTANAVLJANJE IN UPRAVLJANJE JAVNIH VRTCEV IN ŠOL

12. člen

(ustanavljanje)

1) Javni vrtec oziroma šola z italijanskim učnim jezikom oziroma dvojezični vrtec oziroma šola se lahko ustanovi oziroma organizira kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega zavoda.

2) Javni vrtec iz prejšnjega odstavka se lahko organizira tudi kot enota oziroma podružnica osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma kot enota oziroma podružnica dvojezične osnovne šole.

3) Če se vrtec oziroma šola iz prvega odstavka tega člena ustanovi za več lokalnih skupnosti, je soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost lokalne skupnosti, kjer ima vrtec oziroma šola sedež, v dogovoru z ostalimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi občin.

[...]

CHAPITRE IV:

CRÉATION ET GESTION DES MATERNELLES ET ÉCOLES PUBLIQUES

Article 12

Établissement


1) Un jardin d'enfants ou une école publique avec l'italien comme langue d'enseignement ou un jardin d'enfants ou une école bilingue peut être créé ou organisé en tant qu'établissement d'enseignement indépendant ou en tant qu'unité organisationnelle d'un établissement d'enseignement.

2) L'école maternelle publique visée au paragraphe précédent peut également être organisée comme une unité ou une branche d'une école primaire avec l'italien comme langue d'enseignement ou comme une unité ou une branche d'une école primaire bilingue.

3) Si le jardin d'enfants ou l'école visé au premier paragraphe du présent article est établi pour plusieurs collectivités locales, le cofondateur est la communauté nationale autonome de la collectivité locale où le jardin d'enfants ou l'école a son siège, en accord avec d’autres communautés nationales autonomes.


[...]

POGLAVJE 5.

STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI

14. člen

(posebni pogoji)

1) V vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo italijanski jezik kot učni jezik.

2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za učitelje, ki poučujejo slovenski jezik.

3) V dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo vzgojno-izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo oba učna jezika. Dvojezični vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju skrbeti za sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti.

4) Če se na razpis za prosto delovno mesto strokovnega delavca v dvojezičnem vrtcu ali šoli prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta in izkazujejo primerljive reference, ima prednost pri izbiri praviloma kandidat, ki izkazuje znanje madžarskega jezika na višji ravni.

15. člen

(znanje italijanskega jezika kot učnega jezika)

1) Strokovni delavec obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če:

-        je končal osnovno ali srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom in pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku ali

-        je končal osnovno in srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom.

2) Strokovni delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, obvlada italijanski jezik kot učni jezik tudi, če ima v skladu s 15.č členom tega zakona opravljen preizkus znanja italijanskega jezika na ravni C1, kot jo določa Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope (v nadaljnjem besedilu: SEJO).

15.a člen

(znanje slovenskega in madžarskega jezika kot učnega jezika)

1) Strokovni delavci v dvojezičnih vrtcih in šolah morajo obvladati slovenski in madžarski jezik. Znanje slovenskega jezika kot učnega jezika se preverja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.

2) Strokovni delavec obvlada madžarski jezik kot učni jezik, če:

-        je pridobil predpisano izobrazbo v madžarskem jeziku,

-        je končal najmanj dvojezično srednjo šolo in se je madžarski jezik učil na ravni, ki jo določi minister, pristojen za šolstvo,

-        z ustreznim certifikatom izkazuje znanje madžarskega jezika na ravni po SEJO, ki jo določi minister, pristojen za šolstvo, ali

-        ima v skladu s 15.č členom tega zakona opravljen preizkus znanja madžarskega jezika na ravni po SEJO, ki jo določi minister, pristojen za šolstvo.

[...]

15.b člen

(izjema glede znanja madžarskega jezika kot učnega jezika)

1) Dvojezični vrtec ali šola lahko za določen čas največ treh let sklene pogodbo o zaposlitvi tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogoja znanja madžarskega jezika kot učnega jezika v skladu s prejšnjim členom, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje tega pogoja in je taka zaposlitev nujna za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Če se po preteku tega obdobja okoliščine iz prejšnjega stavka ne spremenijo, mora vrtec oziroma šola za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti soglasje ministra, pristojnega za šolstvo.

2) Šteje se, da je zaposlitev za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela nujna, če sicer z organizacijo dela v skladu z normativi in standardi ni mogoče izvesti vzgojno-izobraževalnega programa ali dela programa, o čemer vrtec oziroma šola obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5.c člen

(znanje jezika narodne skupnosti)

1) Delavec, ki v skladu s sistemizacijo opravlja strokovno-administrativna, tehnična ali druga dela (administrativni, računovodski, tehnični in drugi delavci) v italijanskem vrtcu ali šoli, obvlada italijanski jezik, če je končal osnovno ali srednjo šolo z italijanskim jezikom ali če z ustreznim certifikatom izkazuje znanje jezika na ravni B1, kot jo določa SEJO.

2) Delavec iz prejšnjega odstavka v dvojezičnem vrtcu ali šoli obvlada madžarski jezik, če je končal dvojezično osnovno ali dvojezično srednjo šolo ali je končal program fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ali z ustreznim certifikatom izkazuje znanje na ravni B1, kot jo določa SEJO. Delavec, za katerega je predpisana srednja ali nižja raven izobrazbe (na primer kuhar, hišnik), obvlada madžarski jezik tudi, če izkazuje znanje madžarskega jezika na ravni dvojezične osnovne šole.

[...]

15.č člen

(preizkus znanja)

1) Znanje italijanskega oziroma madžarskega učnega jezika v skladu s 15. oziroma 15.a členom tega zakona in znanje jezika narodne skupnosti v skladu s 15.c členom tega zakona se lahko dokaže tudi z opravljenim preizkusom znanja italijanskega oziroma madžarskega jezika (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja).

2) Preizkus znanja izvaja Državni izpitni center.

3) Minister, pristojen za šolstvo, lahko za izvajanje preizkusa znanja pooblasti tudi drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje standarde oziroma je pooblaščena za izvajanje preizkusov znanja italijanskega in madžarskega jezika po SEJO.

[...]

16. člen

(znanje slovenskega jezika)

1) Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom mora obvladati slovenski jezik v skladu s katalogom znanja, ki ga minister, pristojen za šolstvo, določi za ustni del strokovnega izpita iz tega predmeta za te strokovne delavce.

2) Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom iz prejšnjega odstavka, ki je končal osnovno in srednjo šolo v Republiki Sloveniji ali si je pridobil predpisano izobrazbo v Republiki Sloveniji, ne opravlja strokovnega izpita iz slovenskega jezika.

17. člen

(strokovni izpit)

1) Strokovni delavci vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom, razen učiteljev slovenskega jezika, opravljajo strokovni izpit v italijanskem jeziku.

2) Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev in šol opravljajo strokovni izpit v slovenskem ali v madžarskem jeziku. Strokovni izpit opravljajo iz slovenskega in madžarskega učnega jezika na različnih ravneh zahtevnosti. V prijavi navedejo, v katerem jeziku želijo opravljati izpit ter kateri jezik bodo opravljali na osnovni in katerega na višji ravni zahtevnosti.

3) Strokovni delavec dobi prilogo k potrdilu o opravljenem strokovnem izpitu, iz katere je razvidno, da je opravil strokovni izpit v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena.

[...]

CHAPITRE V:

PROFESSIONNELS ET AUTRES TRAVAILLEURS

Article 14

Conditions spéciales


1) Dans les jardins d'enfants et les écoles ayant l'italien comme langue d'enseignement, les activités pédagogiques sont effectuées par des professionnels qui maîtrise l'italien comme langue d'apprentissage.

2) La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas aux enseignants qui enseignent la langue slovène.

3) Dans les jardins d'enfants et les écoles bilingues, les activités pédagogiques sont effectuées par des professionnels qui maitrisent les deux langues d'enseignement. Un jardin d'enfants ou une école bilingue doit assurer la représentation proportionnelle des professionnels issus des rangs de la nation slovène et de la communauté nationale hongroise dans l'emploi.

4) Si plusieurs candidats remplissant toutes les conditions requises pour le poste et présentant des références comparables postulent au poste vacant d'un professionnel dans un jardin d'enfants ou une école bilingue, le candidat ayant un niveau supérieur de maîtrise de la langue hongroise est prioritaire.


Article 15

Connaissance de l'italien comme langue d'enseignement


1) Un professionnel est réputé parler l'italien comme langue d'enseignement:

- s'il a a terminé ses études primaires ou secondaires avec l'italien comme langue d'enseignement et a obtenu la formation requise en italien, ou

- s'il a terminé ses études primaires et secondaires avec l'italien comme langue d' enseignement.

2) Un professionnel qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe précédent doit maîtriser la langue italienne comme langue d'enseignement même s'il a réussi le test d'aptitude en langue italienne de niveau C1, conformément à l'article 15 quater de la présente loi, tel que défini par le Cadre européen commun de référence ci-après dénommé «CECR»).

Article 15 bis

Connaissance du slovène et du hongrois comme langues d'enseignement

1) Les professionnels des jardins d'enfants et des écoles bilingues doivent maîtriser le slovène et le hongrois. La connaissance du slovène comme langue d'enseignement est vérifiée conformément à la loi régissant l'organisation et le financement de l'enseignement.

2) Un professionnel est réputé parler le hongrois comme langue d'enseignement:

- s'il a acquis la formation prescrite en langue hongroise;

- s'il a terminé au moins une école secondaire bilingue et a étudié le hongrois au niveau déterminé par le ministre chargé de l'Éducation;

- s'il démontre avec le certificat approprié une connaissance de la langue hongroise au niveau selon le CECR, tel que déterminé par le ministre chargé de l'Éducation; ou

- conformément à l'article 15c de la présente loi, s'il a réussi un test de connaissance de la langue hongroise au niveau selon le CECR, tel que déterminé par le ministre chargé de l'Éducation.

[...]

Article 15 ter

Exception concernant la connaissance du hongrois comme langue d'enseignement

1) Un jardin d'enfants ou une école bilingue peut également conclure un contrat de travail avec un candidat qui ne remplit pas la condition de connaissance du hongrois comme langue d'enseignement conformément à l'article précédent, si aucun des candidats inscrits ne remplit cette condition et qu'un tel emploi est nécessaire. pour une bonne mise en œuvre des activités pédagogiques. Si, après l'expiration de ce délai, les circonstances de la mesure précédente ne changent pas, l'école maternelle ou l'école bilingue doit obtenir l'accord du ministre chargé de l'Éducation afin de conclure un nouveau contrat de travail.

2) Il est considéré que l'emploi pour la bonne mise en œuvre des activités pédagogiques est jugé nécessaire, s'il n'est pas possible de mettre en œuvre un programme pédagogique ou si une partie d'un programme ne peut être effectuée conformément aux normes et standards, le jardin d'enfants ou l'école doit en informer le ministère responsable de l'Éducation.

Article 15 quater

Connaissance de la langue de la communauté nationale


1) Un employé qui, conformément à la réglementation, effectue des travaux professionnels ou administratifs, techniques ou autres (employés administratifs, comptables, techniques et autres) dans un jardin d'enfants ou une école italienne, est réputé parler italien s'il a terminé l'école primaire ou secondaire avec l'italien ou avec le cas échéant le certificat démontrant la maîtrise de la langue au niveau B1 tel que déterminé par le CECR.

2) Un employé visé au paragraphe précédent dans un jardin d'enfants ou une école bilingue est réputé parler hongrois s'il a terminé l'école primaire bilingue ou secondaire bilingue ou a terminé un programme optionnel de langue hongroise à l'école secondaire ou a démontré des connaissances au niveau B1 tel que déterminé par le CECR. Un employé pour lequel un niveau d'enseignement secondaire ou inférieur est prescrit (par exemple, un cuisinier, un concierge) est réputé parler hongrois même s'il démontre une connaissance de la langue hongroise au niveau d'une école primaire bilingue.

[...]


Article 15

Examen

1) La connaissance de la langue d'enseignement en italien ou en hongrois, conformément aux articles 15 et 15 bis de la présente loi, et la connaissance de la langue de la communauté nationale, conformément à l'article 15 quater de la présente loi, peuvent également être prouvées par la réussite d'un examen de connaissance de la langue italienne ou de la langue hongroise (ci-après : test de connaissances).

2) Le test de connaissances est effectué par le Centre national d'examen.

3) Le ministre chargé de l'Éducation peut également autoriser une autre personne morale ou physique répondant aux normes ou autorisée à effectuer des tests de connaissance des langues italienne et hongroise après que le CECR ait vérifié un test de connaissances.

[...]

Article 16

Connaissance de la langue slovène

1) Un professionnel dans un jardin d'enfants ou une école ayant l'italien comme langue d'enseignement doit maîtriser la langue slovène conformément à la classification des connaissances déterminé par le ministre chargé de l'Éducation pour la partie orale de l'examen professionnel dans cette matière pour ces professionnels.

2) Un travailleur professionnel dans un jardin d'enfants ou dans une école, ayant la langue d'enseignement italienne visée au paragraphe précédent, qui a terminé l'école primaire et secondaire en république de Slovénie ou a obtenu l'enseignement prescrit en république de Slovénie, n'a pas à subir l'examen professionnel en slovène.

Article 17

Examen professionnel


1) Le personnel professionnel des jardins d'enfants et des écoles ayant l'italien comme langue d'enseignement, à l'exception des enseignants de la langue slovène, doivent réussir l'examen professionnel d'italien.

2) Les professionnels des jardins d'enfants et des écoles bilingues doivent subir un examen professionnel en slovène ou en hongrois. Ils doivent passer l'examen en slovène et en hongrois en employant les langues à différents niveaux de difficulté. Dans la demande, ils doivent  indiquer dans quelle langue ils souhaitent subir l'examen et la langue qu'ils adopteront au niveau de base ainsi que celle à un niveau de difficulté plus élevé.

3) Le professionnel reçoit une annexe au certificat de réussite à l'examen professionnel, d'où il ressort qu'il a réussi l'examen professionnel conformément au premier ou au deuxième paragraphe du présent article.

[...]

POGLAVJE 6.

POSLOVANJE IN IZDAJANJE JAVNIH LISTIN

19. člen

(poslovanje)

Vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom poslujejo v italijanskem jeziku, z državnimi organi in organizacijami zunaj narodnostno mešanega območja pa dvojezično. Dvojezični vrtci in šole poslujejo dvojezično.

20. člen

(izdajanje javnih listin)

Šole po tem zakonu izdajajo dvojezična spričevala in druge javne listine.

CHAPITRE VI:

FONCTIONNEMENT ET ÉMISSION DE DOCUMENTS PUBLICS

Article 19

Fonctionnement


Les jardins d'enfants et les écoles dont la langue d'enseignement est l'italien fonctionnent en italien et de manière bilingue avec les autorités et les organismes de l'État en dehors d'une zone ethniquement mixte. Les jardins d'enfants et les écoles bilingues fonctionnent de façon bilingue.

Article 20

Émission de documents publics


En vertu de la présente loi, les écoles doivent émettre des certificats bilingues et d'autres documents publics.

POGLAVJE 7. RAZVOJNO IN SVETOVALNO DELO

21. člen

(razvojno in svetovalno delo na področju šolstva narodnih skupnosti)

1) Razvojno in svetovalno delo ter drugo strokovno podporo na področju vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: šolstvo narodnih skupnosti) opravlja pristojni javni zavod za splošno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), v okviru katerega se z notranjo organizacijo zagotovi delovanje posebne strokovne službe za šolstvo narodnih skupnosti. Strokovna služba deluje na območjih občin, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost. V strokovni službi je treba zagotoviti tudi delavce iz vrst narodnih skupnosti.

[...]

22. člen

(posebnosti v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami)

1) Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik, postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami teče dvojezično, če tako zahteva otrokov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik oziroma starejši mladoletnik sam.

2) V postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami izven območja, na katerem sta uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, imajo pripadniki narodne skupnosti pravico uporabljati svoj jezik v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, pri čemer se na zahtevo otrokovih zakonitih zastopnikov oziroma skrbnikov oziroma starejšega mladoletnika zagotovi tudi prevod odločbe o usmeritvi in odločitve o pritožbi v jezik narodne skupnosti.

[...]

CHAPITRE VII: ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET DE CONSEIL

Article 21

Activités de développement et de conseil dans le domaine de l'éducation des communautés nationales


1) Les activités de développement et de conseil et autres soutiens professionnels dans le domaine de l'éducation des membres des communautés nationales italienne et hongroise (ci-après : éducation des communautés nationales) sont effectués par l'établissement public d'enseignement général compétent (ci-après : l'établissement), au sein duquel le organisation interne assure le fonctionnement d'un service professionnel spécial pour l'éducation des communautés nationales. Le service professionnel opère dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales italienne et hongroise, respectivement. Des travailleurs des communautés nationales doivent également être fournis dans le service professionnel.

[...]

Article 22

Précisions dans les modalités d'accompagnement des enfants avec des besoins particuliers


1) Dans les communes où, outre le slovène, l'italien ou le hongrois sont les langues officielles, la procédure d'accompagnement des enfants ayant des besoins spéciaux doit être bilingue, si le représentant légal ou le tuteur de l'enfant le demande ou le mineur plus âgé lui-même.

2) Dans la procédure d'orientation des enfants ayant des besoins particuliers en dehors de la zone où les langues officielles sont également l'italien ou le hongrois, les membres de la communauté nationale ont le droit d'utiliser leur langue conformément à la loi régissant la procédure administrative générale tout en fournissant à la demande, des représentants légaux ou tuteurs de l’enfant ou du mineur âgé, une traduction de la décision concernant l’instruction et la décision sur le recours dans la langue de la communauté nationale.

[...]

POGLAVJE 8.

FINANCIRANJE

24. člen

(soglasje k normativom in standardom)

1) Normativi in standardi za vrtce in šole z italijanskim učnim jezikom oziroma za dvojezične vrtce in šole zagotavljajo enakopravnost teh vrtcev in šol znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema Republike Slovenije.

2) K normativom in standardom, ki so podlaga za financiranje javnih vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih javnih vrtcev in šol, si mora minister, pristojen za šolstvo, pridobiti soglasje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji.

25. člen

(investicije)

Vrtci in šole za potrebe narodnih skupnosti se gradijo in opremljajo s sredstvi državnega proračuna, komunalno opremljeno zemljišče pa zagotovi lokalna skupnost.

26. člen

(subvencioniranje)

1) Iz državnega proračuna se zagotavlja sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene učbenikov v višini, ki zagotavlja, da je povprečna cena učbenikov za posamezen razred primerljiva s ceno učbenikov za isti razred, ki sicer velja v Republiki Sloveniji.

2) Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo višjih stroškov za oddelke v vrtcih, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski jezik, oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku. Pri ugotavljanju višje cene se upošteva dodatna oprema oziroma vzgojna sredstva in dodatno delo strokovnih delavcev v skladu z normativi in standardi.

27. člen

(financiranje stikov z institucijami matičnega naroda)

1) Sodelovanje vrtcev in šol z institucijami matičnega naroda, dogovorjeno z meddržavnimi sporazumi oziroma določeno z izobraževalnimi programi, se financira iz državnega proračuna.

2) Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja – ZPIMVI (Uradni list RS, št. 35/01) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

»9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

(zaposleni v vrtcih in šolah)

Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu, ki so na dan uveljavitve tega zakona zaposleni v vrtcu ali šoli in izpolnjujejo pogoje za strokovne delavce, lahko ne glede na določbe 14., 15. in 16. člena tega zakona še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno delo.

[...]

31. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

CHAPITRE VIII:

FINANCEMENT

Article 24

Adhésion aux normes et standards

1) Les normes et les standards applicables aux jardins d'enfants et aux écoles ayant l'italien comme langue d'enseignement ou aux jardins d'enfants et aux écoles bilingues garantissent l'égalité de ceux-ci au sein du système d'éducation de la république de Slovénie.

2) Le ministre chargé de l'Éducation doit obtenir le consentement de l'organisme compétent de la communauté nationale autonome italienne ou hongroise de la république de Slovénie pour les normes et les standards qui sont à la base du financement des jardins d'enfants et des écoles publics ayant l'italien comme langue d'enseignement ainsi que les jardins d'enfants et écoles publics bilingues.

Article 25

Investissements


Des jardins d'enfants et des écoles pour les besoins des communautés nationales doivent être construits et équipés avec des fonds du budget de l'État, et les terrains équipés en commun seront fournis par la communauté locale.

Article 26

Subventions


1) Le budget de l'État fournit des fonds pour la préparation et la subvention aux coûts des manuels scolaires à un niveau qui garantit que le coût moyen des manuels scolaires pour chaque classe est comparable au coût des manuels scolaires pour la même classe, qui est par ailleurs valable dans la république de Slovénie.

2) Le budget de l'État fournit également des fonds pour défrayer des coûts plus élevés pour les départements des jardins d'enfants où la langue italienne est utilisée dans les activités pédagogiques, ou lorsque celles-ci sont bilingues en slovène et en hongrois. Pour déterminer le prix plus élevé, il faut tenir compte de l’équipement ou des ressources pédagogiques supplémentaires et du travail supplémentaire des professionnels conformément aux normes et aux standards établis.

Article 27

Financement des contacts avec les institutions de la nation d'origine


1) La coopération des jardins d'enfants et des écoles avec les institutions de la nation d'origine, convenue avec des accords interétatiques ou déterminée par des programmes pédagogiques, est financée par le budget de l'État.

2) La Loi sur les droits spéciaux des communautés nationales italienne et hongroise dans le domaine de l'éducation - ZPIMVI (Journal officiel de la république de Slovénie, n° 35/01 ) contient les dispositions transitoires et finales suivantes :

«9. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Employés des jardins d'enfants et des écoles


Nonobstant les dispositions des articles 14, 15 et 16 de la présente loi, les employés professionnels des jardins d'enfants et des écoles relevant de la présente loi, qui sont employés dans un jardin d'enfants ou une école le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissent les conditions pour les employés professionnels peuvent continuer à exercer leurs activités pédagogiques.

[...]

Article 31

La présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication au Journal officiel de la république de Slovénie. »

Page précédente

  

Slovénie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde