Slovénie

Loi sur les communautés nationales autonomes

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

Cette version française de la Loi sur les communautés nationales autonomes, n° 65/1994 est une simple traduite du slovène; il ne s'agit pas d'une loi linguistique, mais d'une loi régissant les droits des communautés nationales italienne et hongroise formant des communautés autonomes municipales. D'ailleurs, le mot «langue» n'est jamais mentionné. La loi a été modifiée en 2017.

Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

Ljubljana, dne 5. oktobra 1994.

I. POGLAVJE

SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

Za uresničevanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava Republike Slovenije, za uveljavljanje svojih potreb in interesov in za organizirano sodelovanje pri javnih zadevah, ustanovijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer. avtohtono živijo, samoupravne narodne skupnosti.

2. člen

Samoupravne narodne skupnosti so osebe javnega prava.

II. POGLAVJE

NALOGE SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI

3. člen

Samoupravne narodne skupnosti opravljajo naslednje naloge:

– v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti,

– v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic narodnih skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi samoupravnih lokalnih skupnosti,

– obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj narodnih skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom,

– spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti.

4. člen

Samoupravne narodne skupnosti uresničujejo naloge iz prejšnjega člena s tem, da:

– spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, informativne, založniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodnih skupnosti,

– ustanavljajo organizacije in javne zavode,

– spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike narodnih skupnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju vzgojnoizobraževalnega dela in pri pripravi vzgojno-izobraževalnih programov,

– razvijajo stike z matičnim narodom, pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami,

– v skladu z zakonom opravljajo naloge iz državne pristojnosti,

– opravljajo druge naloge v skladu s statutom.

5. člen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo s predstavniki narodnih skupnosti,' izvoljenimi v organe samoupravnih lokalnih skupnosti in državni zbor, z organi samoupravnih lokalnih skupnosti in državnimi organi.

III. POGLAVJE

ORGANIZIRANOST

6. člen

Pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki avtohtono živijo na narodnostno mešanih območjih, ustanovijo občinske samoupravne narodne skupnosti.

7. člen

Najvišji organ občinske samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti, ki ga izvolijo pripadniki narodne skupnosti na neposrednih volitvah.

8. člen

1) Pravico voditi in biti voljen za člana sveta občinske samoupravne narodne skupnosti imajo pripadniki narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov, pripadnikov narodne skupnosti.

2) Volitve v svet občinske samoupravne narodne skupnosti se opravijo praviloma hkrati ž volitvami v organe samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

9. člen

1) Občinske samoupravne narodne skupnosti se povezujejo v italijansko oziroma madžarsko samoupravno narodno skupnost v Republiki Sloveniji.

2) Najvišji organ samoupravne narodne skupnosti je svet samoupravne narodne skupnosti.

10. člen

Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti:

– sprejema statut in druge akte samoupravne narodne skupnosti,

– sprejema finančni načrt in zaključni račun,

– v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne narodne skupnosti, – opravlja druge naloge v skladu s statutom.

11. člen

1) S statutom samoupravne narodne skupnosti se podrobneje določijo naloge in pristojnosti samoupravne narodne skupnosti, organiziranost, način odločanja, način in oblike predstavljanja samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in način volitev v organe samoupravne narodne skupnosti.

2) S statutom se določijo tudi način in oblike sodelovanja samoupravne narodne skupnosti z organizacijami, društvi, združenji ali drugimi oblikami dela, ki jih ustanavljajo pripadniki narodne skupnosti za uresničevanje svojih posebnih pravic.

IV. POGLAVJE

RAZMERJE DO ORGANOV LOKALNIH
SAMOUPRAVNIH SKUPNOSTI

12. člen

1) Samoupravne narodne skupnosti dajejo samoupravnim lokalnim skupnostim predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.

2) Organi samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati pobude iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeliti.

13. člen

Predstavniki narodne skupnosti, izvoljeni v svete samoupravnih lokalnih skupnosti, morajo pred odločitvijo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na posebne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, pridobiti soglasje samoupravnih narodnih skupnosti.

14. člen

Samoupravne lokalne skupnosti morajo samoupravni narodni skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za delo.

V. POGLAVJE

RAZMERJE DO DRŽAVNIH ORGANOV

15. člen

1) Samoupravne narodne skupnosti dajejo državnemu zboru, vladi in drugim državnim organom predloge, pobude in mnenja o vseh zadevah iz svoje pristojnosti.

2) Kadar državni organi odločajo o zadevah, ki se nanašajo na položaj pripadnikov narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravnih narodnih skupnosti.

VI. POGLAVJE

STIKI Z MATIČNIM NARODOM IN NARODNIMI SKUPNOSTMI V DRUGIH DRŽAVAH

16. člen

Samoupravne narodne skupnosti sodelujejo z matičnima narodoma in njunima državama, s pripadniki narodnih skupnosti v drugih državah in z, mednarodnimi organizacijami.

17. člen

Pri pripravi meddržavnih sporazumov, ki se nanašajo na položaj narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki samoupravnih narodnih skupnosti.

VII. POGLAVJE

FINANCIRANJE

18. člen

1) Sredstva za delovanje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti se zagotavljajo iz proračuna občine, sredstva za delovanje italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji pa iz proračuna Republike Slovenije.

2) Sredstva za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe narodnih skupnosti in za financiranje dejavnosti iz 16. člena, se v skladu z zakonom zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.

VIII. POGLAVJE

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

19. člen

Sklep o razpisu prvih volitev v svet občinske samoupravne narodne skupnosti in sklep o številu članov sveta sprejmejo dosedanje občinske samoupravne skupnosti italijanske in madžarske narodnosti za območje dosedanjih občin.

20. člen

Samoupravne narodne skupnosti se organizirajo in prilagodijo svoje delovanje določbam tega zakona najpozneje v šestih mesecih po prvih volitvah v organe samoupravnih lokalnih skupnosti.

21. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Loi sur les communautés nationales autonomes

Ljubljana, le 5 octobre 1994

CHAPITRE I

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Article 1er

Pour la mise en œuvre des droits spécifiques garantis par la Constitution de la république de Slovénie pour la promotion de leurs besoins et intérêts, et pour la participation organisée aux affaires publiques, les membres des communautés nationales italienne et hongroise établissent, dans les régions où résident des populations d'origine, des communautés autonomes nationales.

Article 2

Les communautés autonomes nationales sont des personnes morales publiques.

CHAPITRE II

FONCTIONS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES NATIONALES

Article 3

Les communautés autonomes nationales exercent les fonctions suivantes :

- conformément à la Constitution et à la loi, elles décident, par leur autonomie, de toute question relevant de leur compétence;

- conformément à la loi, elles donnent leur consentement sur les questions concernant la protection des droits spécifiques des communautés nationales; les décisions sont prises simultanément avec les instances des communautés autonomes locales;

- elles discutent et explorent les questions concernant le statut des communautés nationales, adoptent des positions et soumettent des propositions et des initiatives aux autorités compétentes;

- elles stimulent et organisent des activités contribuant à la préservation de l'identité des membres des communautés nationales italienne et hongroise. 

Article 4

Les communautés autonomes nationales exercent les fonctions prévues à l'article précédent par :

- la promotion et l'organisation d'activités relatives à la culture, à la recherche, à l'information, à la publication et à l'économie, essentielles pour le développement des communautés ethniques;

- l'établissement d'institutions et d'organismes publics;

- la poursuite et la promotion du développement de l'éducation et de la formation pour les membres des communautés nationales et, conformément à loi, la participation à la planification et à l'organisation des activités scolaires et à la préparation de programmes pédagogiques;

- la promotion des liens avec leur pays d'origine, les membres des communautés nationales dans les autres États et les organismes internationaux;

- l'exercice de fonctions relevant de la juridiction de l'État, conformément à la loi;

- l'accomplissement d'autres tâches prévues par la loi.

Article 5

Les communautés nationales autonomes coopèrent avec les représentants des communautés nationales élus au sein des instances des collectivités autonomes locales et du Conseil national, avec les autorités des gouvernements autonomes locaux et celles des pouvoirs publics.

CHAPITRE III

ORGANISATION

Article 6

Les membres des communautés nationales italienne et hongroise, qui vivent de manière autochtone dans des zones ethniquement mixtes, sont constitués par les communautés municipales autonomes.

Article 7

L'instance la plus élevée de la communauté autonome municipale des communautés nationales est le Conseil de la communauté autonome nationale, élu par les membres des communauté nationales lors d'élections au suffrage direct.

Article 8

1) Le droit de voter et d'être élu comme membre du conseil d'une communauté nationale autonome municipale est réservé aux membres des communautés nationales qui ont le droit de vote et qui sont enregistrés dans un registre électoral spécial des électeurs membres d'une communauté nationale.

2) Les élections au Conseil de la communauté autonome nationale ont lieu, en règle générale, simultanément avec les élections dans les instances des communautés autonomes locales. De ce fait, les dispositions de la Loi sur des élections locales sont appliquées.

Article 9

1)
Les communautés nationales autonomes municipales doivent intégrer les communautés autonomes italienne et hongroise au sein de la république de Slovénie.

2) L'instance la plus élevée de la communauté autonome nationale est le Conseil de la communauté nationale autonome.

Article 10

Le Conseil de la communauté nationale autonome exerce les fonctions suivantes dans le champs de ses compétences :

- adopte les statuts et autres règlements de la communauté nationale autonome;

- adopte le bilan financier et le rapport final,

- conformément à la loi, le Conseil élit les instances de travail et nomme les élus des communautés nationales autonomes, et exerce les autres fonctions prévues par la loi.

Article 11

1)
Les statuts régissant les communautés nationales doivent préciser les fonctions et les compétences de la communauté nationale autonome, son organisation, son mode de processus décisionnel, ses moyens et ses formes de représentation de la communauté nationale autonome au sein de la république de Slovénie et la procédure d'élections dans les entités de la communauté nationale autonome.

2) Les statuts déterminent les moyens et les formes de co-administration de la communauté nationale autonome avec les organismes, les associations et les autres formes d'activités prévues pour les membres des communautés nationales dans la mise en œuvre de leurs droits particuliers.

CHAPITRE IV

RELATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS NATIONALES AUTONOMES
ET LES INSTANCES DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES LOCALES

Article 12

1)
Les communautés nationales autonomes se soumettent aux propositions des collectivités locales, aux propositions et avis sur les questions relatives au statut des communautés nationales et à la conservation des caractéristiques des zones ethniquement mixes.

2) Les autorités des communautés autonomes locales sont dans l'obligation de composer avec les propositions visées au paragraphe précédent et de les identifier.

Article 13

Les représentants des communautés nationales, élus aux conseils des collectivités locales, doivent obtenir préalablement le consentement des communautés nationales autonomes avant de prendre des décisions sur les questions relatives aux droits particuliers des membres des communautés nationales.

Article 14

Les communautés nationales autonomes sont assurées d'obtenir les installations nécessaires et d'autres moyens indispensables pour leurs activités.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LES INSTANCES DE L'ÉTAT

Article 15

1)
Les communautés nationales autonomes soumettent leurs propositions, leurs suggestions et leurs avis sur toutes les questions dans leur champs de compétence au Conseil national, au gouvernement et à d'autres instances de l'État.

2) Les instances de l'État sont dans l'obligation d'obtenir l'avis préalable de la part des communautés nationales autonomes sur les questions liées au statut des membres des communautés nationales.

CHAPITRE VI

CONTACTS AVEC LA NATION D'ORIGINE ET LES COMMUNAUTÉS NATIONALES DES AUTRES ÉTATS

Article 16

Les communautés nationales autonomes coopèrent avec leurs nations d'origine respectives et leur État, avec les membres des communautés nationales dans d'autres États et avec les organismes internationaux.

Article 17

Les membres des communautés nationales autonomes participent aux préparatifs sur les conventions entre États, si elles concernent le statut des communautés nationales et la protection de leurs droits.

CHAPITRE VII

FINANCEMENT

Article 18

1)
Le financement destiné aux activités des communautés nationales autonomes est prévu par le budget local; le financement pour les communautés italienne et hongroise est accordé par le budget de la république de Slovénie.

2) Les moyens financiers destinés aux activités des organismes et institutions publics répondant aux besoins des communautés ethniques et au financement des activités prévues à l'article 16 sont fournis par les communautés autonomes locales à partir du budget de la république de Slovénie et d'autres sources, conformément à la loi.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 19

La décision de convoquer les premières élections au Conseil de la communauté nationale autonome municipale et la décision sur le nombre des membres du conseil sont prises par la communauté autonome municipale des nationalités italienne et hongroise pour la zone des municipalités existantes à ce jour.

Article 20

Les communautés nationales autonomes organisent et adaptent leurs activités aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois après les premières élections dans les instances des communautés autonomes locales.

Article 21

La présente loi entre en vigueur le quinzième jour après sa publication dans le Journal officiel de la république de Slovénie.

Page précédente

  

Slovénie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde