Slovénie

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Loi sur la citoyenneté (1991-2007)
2) Loi sur la création des circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale (1992-2005)
3) Loi sur les services de santé (1992-2020)
4) Loi sur l'autonomie locale (1993)
5) Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires (1994-2018)
6) Loi sur la protection des consommateurs (1998-2018)
7) Code des obligations (2001)
8) Loi sur les médias (2001)
9) Loi sur l'administration publique (2002-2016)
10) Loi sur les fonctionnaires (2002-2020)
11) Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (2002)
12) Loi sur les enregistrements (2003)
13) Loi sur la radiotélévision de Slovénie (2005)
14) Règlement d'application de la Loi sur les enregistrements (2005)
15) Loi sur les noms personnels (2006)
16) Loi sur la désignation des lieux, le choix et l'appellation des localités, des rues et des bâtiments (2008)
17) Loi sur la carte d'identité (2011)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (1992-2020)

63. člen

1)
Zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, uporablja slovenski jezik.

2) Javni zdravstveni zavod, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, za posamezno delovno mesto določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika. Pri pripravi akta iz prejšnjega stavka upoštevajo:

- stopnje znanja po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira, pri čemer se kot najnižjo stopnjo znanja določi raven B2;

- zahtevnost delovnega mesta;

- pomembnost in pogostnost stikov z bolnikom;

- način dela.

3) Ne glede na prejšnji odstavek se za diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika (v nadaljnjem besedilu: diplomirana medicinska sestra), diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica) in magistra oziroma magistro farmacije (v nadaljnjem besedilu: magister farmacije), ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolnikom, zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

4) Znanje slovenskega jezika iz drugega in tretjega odstavka tega člena se preverja pri izobraževalni ustanovi, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena izobraževalna ustanova). Stroške preizkusa znanja slovenskega jezika krije zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec.

5) Pri pripravi programa preverjanja znanja slovenskega jezika za zdravstvene delavce oziroma zdravstvene sodelavce, ki ga pripravi pooblaščena izobraževalna ustanova, sodeluje ministrstvo, pristojno za zdravje, ali pristojna zbornica oziroma strokovno združenje, ki ima javno pooblastilo iz 87.c člena tega zakona.

6) Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika.

7) Dokazilo iz prejšnjega odstavka se predloži:

- ob prijavi na strokovni izpit;

- diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirana babica, ki ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo v skladu s petim odstavkom 64. člena tega zakona, ob zaposlitvi;

- zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, v postopku vpisa v register iz šestega odstavka 64. člena tega zakona pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, ali pri zbornici oziroma strokovnem združenju, ki ima javno pooblastilo iz 87.c člena tega zakona.

8) Izvajalci zdravstvene dejavnosti, vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, zagotovijo, da se na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, bolniku zagotovi pravica do sporazumevanja z zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci v italijanskem ali madžarskem jeziku na stopnji znanja iz drugega oziroma iz tretjega odstavka tega člena. Pravica iz prejšnjega stavka se bolniku lahko omogoči v najbližji bolnišnici, ki leži zunaj območja občin, v katerih živi avtohtona narodna skupnost, kadar na tem območju ni takšne ustanove.

63.a člen

1)
Ne glede na določbo prve alineje sedmega odstavka 63. člena tega zakona lahko diplomanti, ki v Republiki Sloveniji zaključijo študij v jeziku, ki ni slovenski, opravljajo strokovni izpit s pomočjo tolmača. Stroške tolmača krije kandidat sam.

2)
Če diplomanti iz prejšnjega odstavka nameravajo opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji, se za dokazovanje znanja jezika smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

Loi sur les services de santé (1992-2020)

Article 63

1)
Un professionnel de la santé ou un assistant en santé qui effectue son travail en contact direct avec un patient doit employer la langue slovène.

2) Un établissement public de santé, une autre personne morale ou physique exerçant une activité de santé détermine le niveau de connaissance nécessaire de la langue slovène pour un travail individuel. Lors de la préparation de l'acte visé au paragraphe précédent, il est tenu compte des éléments suivants :

- les niveaux de compétence selon le Cadre européen commun de référence pour les langues, avec un niveau de compétence minimum de B-2 ;

- la complexité du travail ;

- l'importance et la fréquence des contacts avec le patient ;

- la méthode de travail.

3) Nonobstant le paragraphe précédent, une infirmière diplômée ou un diplômé en médecine (ci-après : une infirmière diplômée), une sage-femme diplômée ou un diplômé sage-femme (ci-après : une sage-femme diplômée) et une maîtrise ou un master en pharmacie (ci-après : maîtrise en pharmacie) ), qui effectue son travail en contact direct avec un patient, requiert une connaissance de la langue slovène au niveau C- du Cadre européen commun de référence pour les langues.

4) La connaissance de la langue slovène visée aux deuxième et troisième paragraphes du présent article doit être vérifiée dans un établissement d'enseignement autorisé à le faire et à certifier la connaissance du slovène comme langue seconde ou comme langue étrangère, conformément à la Loi sur l'emploi public du slovène ( ci-après : établissement d'enseignement agréé). Les frais de l'examen de la langue slovène sont couverts par le professionnel de la santé ou l'assistant de santé.

5) Le ministère chargé de la santé ou la juridiction ou l'association professionnelle compétente disposant d'une autorisation publique visée à l'article 87-C de la présente loi doit participer à la préparation du programme d'évaluation des compétences en langue slovène pour les travailleurs de la santé ou les auxiliaires de la santé préparé par un établissement d'enseignement agréé.

6) La connaissance de la langue slovène doit être prouvée par un diplôme de fin d'études secondaires en langue slovène en république de Slovénie ou par un certificat d'un établissement d'enseignement agréé attestant la réussite de l'examen de la langue slovène.

7) La preuve visée au paragraphe précédent doit être présentée :

- au moment d'une candidature à un examen professionnel ;

- dès l'entrée en fonction d'une infirmière diplômée ou d'une sage-femme diplômée ayant acquis une qualification professionnelle, conformément au cinquième paragraphe de l'article 64 de la présente loi;

- par un professionnel de santé ou un auxiliaire de la santé ayant obtenu une qualification professionnelle dans un autre État membre de l'Union européenne, un pays de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, lors de la procédure d'inscription au registre visée à l'article 64.6 de la présente loi ou une association professionnelle dotée d'une autorisation publique visée à l'article 87-C de la présente loi.

8) Les prestataires de soins de santé impliqués dans le réseau de services de la santé publique doivent veiller à ce que, dans les zones des municipalités habitées par les communautés nationales italienne ou hongroise, le patient se voit garantir le droit de communiquer avec les professionnels de la santé et les auxiliaires de la santé en italien ou en hongrois au niveau de la connaissance visé au deuxième ou troisième paragraphe du présent article. Le droit visé précédemment peut être accordé à un patient dans l'hôpital le plus proche situé en dehors de la zone de la municipalité dans laquelle vit la communauté nationale autochtone, lorsqu'il n'existe pas un tel établissement dans cette zone.

Article 63 bis

1)
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du septième paragraphe de l'article 63 de la présente loi, les diplômés qui terminent leurs études en république de Slovénie dans une autre langue que le slovène peuvent passer l'examen professionnel avec l'aide d'un interprète. Les frais de ce dernier sont à la charge du candidat lui-même.

2) Si les diplômés visés au paragraphe précédent ont l'intention d'exercer une activité en république de Slovénie, les dispositions de la loi régissant la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions réglementées s'appliquent à la preuve de la compétence linguistique, une fois effectuées les modifications nécessaires. 


 

Zakon o lokalni samoupravi (1993)

5. člen

Občine se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti.

39. člen

1) Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine.

2) V okviru svojih pristojnosti občine s posebnimi akti urejajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodnih skupnosti.

3) K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje Svet narodne skupnosti prek predstavnikov narodnih skupnosti v občinskih svetih. Kadar organi občine odločajo o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti.

4) V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija za narodnostna vprašanja. V sestavi komisije imajo pripadniki narodne skupnosti polovico članov oziroma članic.

5) Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

40. člen

Kadar so v občini pripadniki slovenskega naroda v manjšini, se za njih smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinskih organih.

72. člen

1) Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena se občine lahko povezujejo v pokrajine.

3) V območje pokrajine so vključena celotna območja posameznih občin.

4) Narodnostno mešane občine in občine, ki so zainteresirane za povezavo med njimi, se povezujejo v pokrajino, kjer se rešujejo širša vprašanja, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja narodnih skupnosti.

5) Pokrajina je oseba javnega prava.

83. člen

1) Vsaka občina ima v pokrajinskem svetu enako število predstavnikov.

2) Predstavnike občin v pokrajinskem svetu izvolijo sveti občin.

3) Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v pokrajinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

Loi sur l'autonomie locale (1993)

Article 5

Dans les territoires habitées par les membres des communautés nationales hongroise et italienne, les municipalités sont établies pour donner effet aux droits spéciaux des communautés nationales.

Article 39

1) Dans les zones ethniquement mixes habitées par des communautés nationales italienne ou hongroise, tel qu'il est prévu par la loi, la communauté nationale concernée bénéficie d'au moins un représentant au conseil municipal. La représentation directe des communautés nationales dans d'autres instances municipales est réglementée par les statuts de la municipalité.

2)  Selon leur compétence, les municipalités sont, par des lois spéciales, autorisées à réglementer les questions liées à la mise en œuvre des droits des communautés nationales et la mise à disposition de moyens financiers les concernant.

3) Les règlements du paragraphe précédent doivent être acceptés par le Conseil de la communauté nationale au moyen des représentants des communautés nationales dans les conseils municipaux. Si des organismes municipaux choisissent finalement d'autres questions liées à la mise en œuvre des droits spéciaux de communautés ethniques, ils doivent obtenir l'avis antérieur de la communauté ethnique autonome.

4) Dans les municipalités ethniquement mixes, une commission relative aux questions ethniques doit être prévue. Les membres de la communauté nationale constituent la moitié des membres de la commission.

5) Dans les zones habitées par la communauté rom autochtone, les Roms bénéficient d'au moins un représentant au conseil municipal.

Article 40

Dans les municipalités où les Slovènes sont en minorité, les dispositions de la présente loi relative à la représentation des communautés italienne et hongroise dans les organismes municipaux doivent s'appliquer en conséquence.

Article 72

1)
Les municipalités peuvent s'intégrer dans les régions pour réglementer et s'occuper des affaires locales de plus grande importance. 

3) Le territoire d'une région comprend l'ensemble du territoire de chaque municipalité.

4) Les municipalités mixtes au plan ethnique et les municipalités qui sont intéressés par l'intégration entre elles dans une région où des questions plus vastes qui sont liées à l'exercice des droits prévus par la Constitution et le statut des communautés nationales.

5) La région constitue une personne morale publique.

Article 83

1) Chaque municipalité au Conseil régional a le même nombre de représentants.

2) Les représentants des municipalités au conseil régional sont élus par les conseils municipaux.

3) Dans des secteurs ethniquement mixtes habités par les communautés italienne ou hongroise et prévus par la loi, chaque communauté doit avoir au moins un représentant au Conseil régional.

Zakon o državljanstvu (1991-2007)

10. člen

1)
Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je dopolnila 18 let;

2. da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije;

3. da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje in ima urejen status tujca;

4. da ima zagotovljena sredstva, ki njej in osebam, ki jih mora preživljati, zagotavljajo materialno in socialno varnost;

5. da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni;

[...]

3) Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika iz 5. točke prvega odstavka tega člena opravi oseba, ki prosi za sprejem v državljanstvo, pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije in ki določi tudi kriterije za pisni in ustni preizkus znanja slovenskega jezika.

4) Šteje se, da je pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen:

1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Sloveniji;

2. če je oseba uspešno dokončala javnoveljavni program srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji;

3. če je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na VI. ali VII. stopnji oziroma končala visokošolski ali univerzitetni študij po 25. 6. 1991;

4. če je oseba starejša od 60 let in dejansko živi v Sloveniji 15 let;

5. če je oseba končala osnovno ali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom na območjih, na katerih živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

5) Pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje tudi oseba, ki je nepismena, se pa govorno sporazumeva v slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na osnovni ravni. Pogoja iz 5. točke prvega odstavka ni treba izpolnjevati osebi, ki zaradi okvar zdravja, ki onemogočajo vsakdanje sporazumevanje, ni sposobna opraviti izpita v zahtevani obliki. Dokaz o izpolnjevanju tega pogoja, ob zatrjevanem dejanskem stanju nezmožnosti opravljanja izpita, se izvede z izvedencem. Stroški, ki nastanejo zaradi izvedbe tega dokaza, so breme osebe.

[...]

Loi sur la citoyenneté (1991-2007)

Article 10

1)
L'autorité compétente peut, à sa discrétion, admettre une personne demandant la naturalisation à la citoyenneté de la république de Slovénie, si cela est conforme à l'intérêt national. Pour ce faire, la personne doit remplir les conditions suivantes :

1. qu'elle a atteint l'âge de 18 ans ;

2. qu'elle a renoncé à sa nationalité précédente ou qu'elle prouve qu'elle la recevra si elle est acceptée dans la citoyenneté de la République de Slovénie ;

3. qu'elle a effectivement vécu en Slovénie pendant dix ans, dont sans interruption pendant les cinq dernières années avant le dépôt de la demande et qu'elle a le statut réglementé d'étranger ;

4. qu'elle dispose des moyens de lui assurer, ainsi qu'aux personnes qu'elle doit subvenir à ses besoins, une sécurité matérielle et sociale ;

5. qu'elle maîtrise la langue slovène pour les besoins de la communication quotidienne, ce qu'elle prouve par un certificat de réussite à l'examen de connaissance du slovène au niveau de base ;

[...]

3) L' examen obligatoire de connaissance de la langue slovène visé à l'alinéa 5 du présent article est effectué par une personne demandant la nationalité devant une commission d'experts nommée par le gouvernement de la République de Slovénie.

4) La condition visée au point 5 du premier alinéa du présent article est réputée valide:

1. si la personne a terminé ses études primaires en république de Slovénie ;

2. si la personne a terminé avec succès un programme d'enseignement secondaire publiquement valide en république de Slovénie ;

3. si la personne en république de Slovénie a obtenu une instruction de niveau VI ou VII ou a achevé des études supérieures ou universitaires après le 25 juin 1991;

4. si la personne a plus de 60 ans et a effectivement vécu en Slovénie pendant quinze ans ;

5. si la personne a terminé ses études primaires ou secondaires avec la langue d'enseignement slovène dans les zones habitées par des membres de la communauté nationale autochtone slovène dans les pays voisins.

5) La condition visée à l'alinéa 5 du présent article doit également être remplie par une personne analphabète, mais qui communique oralement en slovène, ce qui est démontré par un certificat de réussite à l'examen de communication orale en slovène de niveau élémentaire. La condition visée à l'alinéa 5 du présent article n'a pas à être remplie par une personne qui, en raison d'atteintes à la santé qui entravent la communication quotidienne, n'est pas en mesure de réussir l'examen sous la forme exigée. La preuve du respect de cette condition, en cas d'impossibilité factuelle présumée de se présenter à l'examen, est apportée par un expert. Les frais occasionnés par la réalisation de cette preuve sont aux frais de la personne.

[...]


 

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (2005)

1. člen

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

3. člen

1)
Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje:

- dveh nacionalnih televizijskih programov;
- treh nacionalnih radijskih programov;
- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
- po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etnično skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome);
- radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce;
- radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
- teleteksta, internetnega in mobilnega portala.

4. člen

1)
V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:

- zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;

7. člen

RTV Slovenija mora pri načinu razširjanja oziroma predvajanja in arhiviranja programov, ki jih ustvarja v okviru javne službe (v nadaljnjem besedilu: programov RTV Slovenija), skladno s svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uvajati nove tehnologije, kot so internet, digitalna radiodifuzija, satelit, tako, da omogoči dostop do programskih vsebin čim širšemu krogu državljanov doma in v tujini, slovenskim narodnim manjšinam v sosednjih državah ter Slovencem po svetu.

Loi sur la radiotélévision de Slovénie (2005)

Article 1er

La Radiotélévision de Slovénie (ci-après : RTV Slovénie) est une institution publique d'importance culturelle et nationale particulière. Elle fournit un service public dans le domaine des activités de la radio et de la télévision, lequel est prévu  par la présente loi, afin de garantir les besoins démocratiques, sociaux et culturels des citoyens (ci-après : citoyens) de la république de Slovénie, des Slovènes et des Slovène hors frontières (ci-après : Slovènes hors frontières), des membres des minorités nationales slovènes en Italie, en Autriche et en Hongrie, des communautés nationales italienne et hongroise en république de Slovénie, et d'autres activités conformément à la présente loi et au statut de la RTV Slovénie et à la loi régissant les médias.

Article 3

1)
Aux termes de la présente loi, le service public comprend la création, la préparation, l'archivage et la diffusion suivants:

- deux émissions de télévision nationale ;
- trois émissions de radio nationales ;
- des émissions de radio et de télévision des centres régionaux de Koper et de Maribor ;
- une émission de radio et une émission de télévision pour les communautés nationales autochtones italienne et hongroise (ci-après : l'émission nationale) et une émission de radio et de télévision pour la communauté ethnique rom (ci-après : émissions pour les Roms) ;
- des émissions de radio et de télévision pour les minorités nationales slovènes des pays voisins et pour les émigrés slovènes (ci-après : les émigrants) et les expatriés ;
- des émissions de radio et de télévision destinées au public étranger ;
- un télétexte, l'internet et un portail mobile.

Article 4

1)
Dans les émissions visées au premier alinéa de l'article précédent de RTV Slovénie, notamment :

- fournit des émissions informatives crédibles et impartiales, avec lesquelles il informe de manière exhaustive sur les événements politiques dans le pays et à l'étranger, sur les événements importants dans d'autres pays européens, en particulier les États membres de l'UE, et sur des sujets mondiaux importants, de sorte que les contenus soumis permettent une information publique objective de les citoyens slovènes, les Slovènes du monde entier, les membres des minorités nationales slovènes en Italie, en Autriche et en Hongrie, les communautés nationales autochtones italiennes et hongroises en République de Slovénie et la communauté rom vivant en Slovénie ;

Article 7

Conformément à ses capacités de développement technologique, la RTV Slovénie doit introduire de nouvelles technologies, telles que l'Internet, la diffusion numérique, les satellites, dans le mode de diffusion ou de diffusion et d'archivage des programmes créés au sein du service public (ci-après : programmes RTV Slovénie). permettre l'accès au contenu des programmes au cercle le plus large possible de citoyens dans le pays et à l'étranger, aux minorités nationales slovènes des pays voisins et aux Slovènes hors frontières.


 

Zakon o medijih (2001)

4. člen

1)
Republika Slovenija podpira medije pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne:

- za uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti;

[...]

5. člen

Zaščita slovenskega jezika

1)
Ime medija in njegovih rubrik oziroma oddaj mora biti v slovenskem jeziku, razen kadar gre za medije ali njegove rubrike oziroma oddaje, ki so slovenske licenčne različice tujega medija ali rubrik oziroma oddaj z blagovnimi ali storitvenimi znamkami tega medija.

2)
Da je ime medija ali rubrike oziroma oddaje skladno z določbami tega zakona, se šteje tudi, ko gre za ime v mrtvem jeziku, esperantu ali v enem od slovenskih pokrajinskih narečij.

3)
Mnenje o skladnosti imena iz prvega odstavka tega člena s slovenskim jezikom v spornem primeru na podlagi predpisa, ki določa merila o skladnosti imena s slovenskim jezikom, izda pristojni minister.

4)
Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v Republiki Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v slovenskem jeziku, ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen kadar so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.

5)
Izdajatelj lahko v tujem jeziku razširja programske vsebine, namenjene jezikovnemu izobraževanju.

6)
Razlog oziroma namen razširjanja programskih vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh vsebin z razvidnimi grafičnimi, optičnimi ali akustičnimi znaki v slovenskem jeziku.

7)
Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku narodne skupnosti.

8)
Kadar se programske vsebine, zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti obveščanja javnosti, ali zaradi neizogibnih časovnih, tehničnih ali drugih nepričakovanih ovir, izjemoma razširjajo v tujem jeziku, se uporabi določba tretjega odstavka tega člena.

9)
Določba prvega odstavka tega člena smiselno velja tudi za nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.

19. člen

1)
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:

– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
– ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika, v primeru ko gre za medij madžarske ali italijanske narodne skupnosti;
– je poslovno sposobna;
– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

51. člen

1)
Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v skladu s tem zakonom.

2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti.

68. člen

1)
Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so tista dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih področij umetnosti.

[...]

Loi sur les médias (2001)

Article 4

1)
La république de Slovénie soutient les médias dans la création et la diffusion de contenus d'émissions importantes :

- d'exercer le droit des citoyens de la république de Slovénie, des Slovènes du monde entier, des membres des minorités nationales slovènes en Italie, en Autriche et en Hongrie, des communautés nationales italienne et hongroise de la république de Slovénie et de la communauté rom vivant en Slovénie à des communications et à des informations;

[...]

Article 5

Protection de la langue slovène

1)
Le nom du média et de ses sections ou émissions doit être en langue slovène, sauf dans le cas de médias ou de ses sections ou émissions qui sont des versions sous licence slovène d'un média étranger ou de sections ou d'émissions portant des marques commerciales ou des marques de service de ce média.

2) Le nom d'un média ou d'une section ou d'une émission conformément aux dispositions de la présente loi est également réputé s'appliquer à un nom dans une langue morte, en espéranto ou dans l'un des dialectes provinciaux slovènes.

3) L'avis sur la conformité du nom visé au premier paragraphe du présent article avec la langue slovène dans le cas litigieux est émis par le ministre compétent sur la base d'un règlement déterminant les critères de conformité du nom avec le la langue slovène.

4) Un éditeur établi ou enregistré en république de Slovénie doit diffuser le contenu des émissions en slovène ou elles doivent être traduites en slovène de manière appropriée, sauf lorsqu'elles sont principalement destinées aux lecteurs, aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'un autre communauté linguistique.

5) L'éditeur peut diffuser des contenus d'émissions destinées à l'enseignement des langues dans une langue étrangère.

6) La raison ou le but de la diffusion du contenu d'une émission dans une langue étrangère doit être spécialement défini dans un endroit visible du titulaire de ce contenu avec des signes graphiques, optiques ou acoustiques visibles en langue slovène.

7) Si le contenu d'une .mission est destiné à la communauté nationale hongroise ou italienne, l'éditeur peut les diffuser dans la langue de la communauté nationale.

8) Lorsque le contenu du programme est exceptionnellement diffusé dans une langue étrangère en raison de l'actualité, de l'immédiateté et de l'authenticité de l'information du public, ou en raison de délais inévitables, d'obstacles techniques ou d'autres obstacles inattendus, la disposition du troisième paragraphe du présent article s'applique.

9) La disposition du premier paragraphe du présent article s'applique également, une fois effectuées les modifications nécessaires, aux supports d'information visés au troisième paragraphe de l'article 2 de la présente loi.

Article 19

1)
Un rédacteur est une personne qui:

- a déclaré une connaissance active de la langue slovène, s'il n'est pas citoyen de la république de Slovénie;
- possède un certificat de connaissance active de l'italien ou du hongrois, s'il s'agit dans ce cas de médias hongrois et italiens destinés aux communautés ethniques;
- est une personne morale;
- n'est pas exclu de la profession, des affaires ou des intérêts publics.

Article 51

1)
La publicité est obligatoirement diffusée en slovène ou en traduction slovène, sauf si elle est diffusée dans une langue étrangère, en conformité avec la présente loi.

2) Les médias des communautés nationales italienne et hongroise peuvent diffuser de la publicité dans les langues des minorités nationales.

Article 68

1)
Les
œuvres audiovisuelles sont en slovène, en vertu de la présente loi, ainsi que les œuvres produites à l'origine en slovène ou dans la langue des communautés nationales italienne et hongroise pour les œuvres qui leur sont destinées, et pour les œuvres d'origine culturelle slovène dans d'autres domaines des arts.

[...]


 

Zakon o državni upravi (2002-2016)

4. člen

(uradni jezik v upravi)

1)
Uradni jezik v upravi je slovenščina.

2) Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

3) Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku.

Loi sur l'administration publique (2002-2016)

Article 4

Langue officielle de l'administration

1)
La langue officielle de l'administration est le slovène.

2) Dans les municipalités habitées par les communautés nationales italienne et hongroise, la seconde langue officielle de l'administration est aussi l'italien ou le hongrois. Dans ces zones, l'administration gère les affaires et fournit les documents juridiques et autres dans les langues des minorités ethniques, si le groupe appartient à des communautés nationales italienne et hongroise, l'italien ou le hongrois est employé, selon le cas.

3) Lorsque l'autorité administrative emploie en premier lieu dans la procédure l'italien ou le hongrois, un second document sera émis ensuite dans la même langue.


 

Zakon o javnih uslužbencih (2002-2020)

17. člen

(posebni pogoj za zasedbo delovnega mesta)


Za delovna mesta javnih uslužbencev, ki morajo na podlagi zakona kot uradni jezik uporabljati tudi jezik narodne skupnosti, se kot pogoj določi tudi znanje tega jezika.

52.a člen

(evidence štipendistov)

1)
Ministrstvo, pristojno za upravo, za podeljevanje štipendij in za zagotavljanje gospodarne porabe proračunskih sredstev vodi zbirko podatkov o štipendistih za potrebe organov državne uprave, ki vključuje:

- osebno ime štipendista,
- davčno številko,
- naslov stalnega prebivališča,
- telefonsko številko ali GSM,
- številko transakcijskega računa,
- datum sklenitve pogodbe o štipendiranju,
- datum diplomiranja in zaposlitve,
- organ državne uprave, na katerega je posamezen štipendist pogodbeno vezan,
- šolo oziroma fakulteto, program in smer šolanja oziroma študija,
- znanje tujih jezikov,
[...]

79. člen

(pogoji za delovna mesta)

2)
Za uradniška delovna mesta v organih, ki morajo po zakonu uporabljati kot uradni jezik tudi jezik narodne skupnosti, se kot pogoj določi tudi znanje tega jezika.

3) Za strokovno-tehnična delovna mesta se kot pogoji za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, določijo stopnja in smer izobrazbe ter delovne izkušnje, lahko pa tudi znanje uradnega jezika, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti ali drugi pogoji, če tako določa zakon.

86. člen

(pogoji za imenovanje v naziv)

1)
Pogoji za imenovanje v naziv so:

1. najmanj predpisana izobrazba;
2. znanje uradnega jezika.

2) Kot pogoj za imenovanje v naziv se lahko določijo tudi delovne izkušnje in drugi pogoji v skladu z zakonom.

Loi sur les fonctionnaires (2002-2020)

Article 17

Condition spéciale d'emploi


Pour les postes de fonctionnaires qui, selon la loi, doivent également utiliser la langue de la communauté nationale comme langue officielle, la connaissance de cette langue est également obligatoire comme condition.

Article 52.a

Dossiers des boursiers

1)
Le ministère chargé de l'administration, de l'octroi des bourses et de l'usage économique des fonds budgétaires tient une base de données sur les boursiers pour les besoins des organismes de l'administration de l'État, qui comprend :

- le nom personnel du boursier;
- le numéro d'identification fiscale;
- l'adresse de résidence;
- le numéro de téléphone ou du réseau GSM;
- le numéro de compte de transaction;
- la date de conclusion du contrat de bourse;
- la date d'obtention du diplôme et d'emploi;
- l'organisme administratif de l'État auquel le boursier individuel est lié contractuellement;
- l'école ou la faculté, le programme et l'orientation de l'éducation ou des études;
- la connaissance des langues étrangères;
[...]

Article 79

Conditions d'emploi

2)
Pour les fonctions officielles dans les organismes qui, selon la loi, doivent également employer la langue de la communauté nationale comme langue officielle, la connaissance de cette langue est également obligatoire comme une condition.

3) Pour les emplois professionnels et techniques, le niveau et l'orientation des études et de l'expérience de travail, ainsi que la connaissance de la langue officielle, les connaissances fonctionnelles et particulières et les capacités spéciales, peuvent être déterminés comme conditions d'exercice du travail en plus des conditions générales réglementées. par des règlements dans le domaine du droit du travail ou d'autres conditions si la loi le prévoit.

Article 86

Conditions de nomination à un poste

1)
Les conditions de nomination au poste sont :

1. une formation minimale prescrite ;
2. la connaissance de la langue officielle.

2) L'expérience professionnelle et d'autres conditions conformément à la loi peuvent également être déterminées comme condition de nomination à un poste.


 

Zakon o varstvu potrošnikov (1998-2018)

2. člen

1)
Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in sedež. Pri označevanju izdelkov mora potrošniku posredovati potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Te informacije morajo biti v jeziku, ki je potrošnikom na območju Republike Slovenije lahko razumljiv. Namesto besednega jezika lahko podjetje pri označevanju izdelkov uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike.

2) Procese poslovanja, v katerih mora podjetje na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, uporabljati tudi jezik narodne skupnosti, podrobneje določi minister, pristojen za gospodarstvo.

3) Podjetje lahko v pisnih sporočilih, ki niso namenjena individualno določenemu potrošniku, uporablja tudi skrajšano firmo, če je s skrajšano firmo vpisano v register, in kraj, kjer posluje, ali naslov spletnih strani, če je iz njih nedvoumno razvidna identifikacija podjetja.

Loi sur la protection des consommateurs (1998-2018)

Article 2

1)
Toute entreprise doit traiter avec les consommateurs en slovène, ainsi que dans la langue de la communauté nationale dans les zones où vit la communauté nationale italienne ou hongroise. Ce faisant, elle doit utiliser le nom complet de sa société et son siège social dans les communications écrites. Lors de l'étiquetage des produits, elle doit fournir au consommateur les informations nécessaires concernant les caractéristiques, les conditions de vente, l'usage et la destination du produit. Ces informations doivent être rédigées dans un langage compréhensible par les consommateurs sur le territoire de la république de Slovénie. Au lieu d'employer des mots, une entreprise peut également utiliser des symboles et des images communément compris lors de l'étiquetage des produits.

2) La pratique commerciale dans laquelle une entreprise doit également employer la langue de la communauté nationale dans les zones où vivent les communautés nationales italienne ou hongroise est déterminée plus en détail par le ministre titulaire de l'Économie.

3) Une entreprise peut également employer un nom abrégé dans des communications écrites qui ne sont pas destinées à un consommateur déterminé individuellement, s'il est inscrit dans le registre avec le nom abrégé et le lieu où elle opère, ou l'adresse du site Web si l'entreprise l'identification est sans ambiguïté.


 

Poslovnik državnega zbora (2002)

4. člen

1)
Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.

2) Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale (2002)

Article 4

1) L'Assemblée nationale mène ses activités en slovène.

2) Les députés des minorités nationales italienne et hongroise ont le droit de parler et de déposer leurs motions, leurs propositions leurs questions et autres types de communication en italien et en hongrois. Leurs paroles et leurs propos doivent être traduits en slovène.

 

Zakon o matičnem registru (2003)

23. člen

5)
Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski in potrdila iz matičnega registra v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.

Loi sur les enregistrements (2003)

Article 23

5)
Dans les zones prévues par la loi, qui abritent des communautés nationales italienne et hongroise, les extraits et les certificats sont émis en slovène et dans la langue de la communauté nationale.

Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (2005)

12. člen

Osebna in zemljepisna imena

1)
Osebna in tuja zemljepisna imena se v register vpišejo v izvirni obliki, pri čemer se upošteva razpoložljiv nabor črk in znakov, ki zagotavlja zapis krajev in osebnih imen v italijanskem in madžarskem jeziku. Nabor črk in znakov je razviden iz priloge št. 1 tega pravilnika.

2) Imena držav se v register vpisujejo z uradnim kratkim imenom v skladu z veljavnim standardom SIST ISO 3166, ki ureja zapis imena držav.

Règlement d'application de la Loi sur les enregistrements (2005)

Article 12

Noms de personnes et noms géographiques

1)
Les noms personnels et les noms géographiques étrangers sont enregistrés dans le registre dans leur forme originale, en tenant compte de la quantité disponible de lettres et de caractères, en fournissant un enregistrement des lieux et des noms de personnes dans les langues italienne et hongroise. Un ensemble de lettres et de caractères peuvent être vus à l'annexe no 1 ci-après.

2) Les noms de pays sont inscrits dans le registre avec leur nom officiel abrégé, conformément aux normes en vigueur ISO 3166, qui régit l'enregistrement des noms de pays.


 

Zakon o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev v državni zbo (1992-2005)

2. člen

1)
Za območje Republike Slovenije se določi osem volilnih enot, ki obsegajo območja več sosednjih občin.

2) Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se določita dve posebni volilni enoti, v katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

4. člen

Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje volilne enote in volilni okraji ter občine, v katerih so sedeži volilnih enot:

9- volilna enota obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper);

10 - volilna enota obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava).

Loi sur la création des circonscriptions
pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale (1992-2005)

Article 2

1)
Le territoire de la république de la Slovénie est divisé en huit circonscriptions électorales, qui couvrent  la superficie de plusieurs municipalités voisines.

2) Pour les zones des municipalités comptant une population des communautés nationales italienne et hongroise, il est est institué deux circonscriptions spéciales, dans lesquelles est élu un député pour chacun des deux communautés nationales italienne et hongroise.

Article 4

Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale il faut prévoir les circonscriptions suivantes et des circonscriptions électorales et des municipalités dans lesquelles une des circonscriptions a un siège:

9 - une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Koper, d'Izola, de Piran pour l'élection du député de la communauté nationale italienne (siège: Koper);

10 - une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Murska Sobota et de Lendava pour l'élection d'un membre de la communauté nationale hongroise (siège: Lendava).


 

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(1994-2018)

5. člen

Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran.

Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires (1994-2018)

Article 5

En vertu de la présente loi, une zone ethniquement mixte est définie en tant que telle par les présents statuts des municipalités de Lendava, de Hodos-Salovci, de Moravske Toplice, de Koper, d'Izola et de Piran.


 

Poslovnik Ustavnega sodišča, 86/2007

43. člen

(določitev tolmača)


Kadar so udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na javni obravnavi zagotovi tolmačka oziroma tolmač (v nadaljevanju tolmač), določi generalni sekretar za prevajanje sodnega tolmača iz imenika sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, 86/2007

Article 43

Désignation d'un interprète


Lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ont le droit d'employer une langue qui n'est pas le slovène, et de présenter officiellement des demandes dans leur propre langue ou qu'elles ont besoin d'un interprète pour une traduction lors d'une audition du tribunal, le secrétaire général désigne un interprète de la cour à partir de la liste des interprètes judiciaires, laquelle est tenue par le ministère de la Justice, et exige une traduction.


 

Zakon o osebnem imenu (2006)

5. člen

(osebno ime pripadnikov narodnih skupnosti)

Osebno ime pripadnika oziroma pripadnice (v nadaljnjem besedilu: pripadnik) italijanske ali madžarske narodne skupnosti se vpiše v matični register v italijanski oziroma madžarski pisavi in obliki, če se pripadnik narodne skupnosti ne opredeli drugače.

Loi sur les noms personnels (2006)

Article 5

Nom personnel des membres des communautés nationales


Le nom personnel d'un membre (ci-après : les membres) de la communauté nationale italienne ou hongroise est inscrit au registre dans l'écriture et la forme italienne ou hongroise, à moins qu'un membre de la communauté nationale ne se définisse autrement.


 

Zakon o osebni izkaznici (2011)

7. člen

(obrazci osebnih izkaznic)

1)
Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki se tiska v slovenskem in angleškem jeziku.

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu s prijavljenim stalnim prebivališčem na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, izda osebna izkaznica na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, angleškem in italijanskem oziroma slovenskem, angleškem in madžarskem jeziku.

3) Osebna izkaznica se na obrazcu iz prejšnjega odstavka izda tudi državljanu s prijavljenim začasnim prebivališčem na območju iz prejšnjega odstavka, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali v tujini, in državljanu, ki nima prebivališča, če vloži vlogo pri upravni enoti, ki posluje na tem območju.

4) Osebno izkaznico iz drugega in tretjega odstavka tega člena izda upravna enota, ki posluje na območju, določenem z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
 

Loi sur la carte d'identité (2011)

Article 7

Formulaires des cartes d'identité

1)
La carte d'identité est émise sur un formulaire imprimé en slovène et en anglais.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un ressortissant ayant une résidence permanente enregistrée dans une zone désignée par la loi, où vivent les communautés nationales autochtones italienne ou hongroise, se verra émettre une carte d’identité sur un formulaire imprimé respectivement en slovène, en anglais et en italien ou en slovène, en anglais et en hongrois

3) Une carte d'identité est également émise sur le formulaire visé au paragraphe précédent à un citoyen ayant une résidence temporaire enregistrée dans la zone visée au paragraphe précédent, qui n'a pas de résidence permanente enregistrée en république de Slovénie ou à l'étranger, et à un citoyen qui ne réside pas dans la région.

4) La carte d'identité visée aux deuxième et troisième paragraphes du présent article est émise par une unité administrative opérant dans la zone déterminée par la loi, où résident les communautés nationales autochtones italienne et hongroise.


 

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (2008)

9. člen

(imenovanje naselja in evidentiranje imena naselja)

1)
Vsako naselje mora imeti svoje ime.

2) Naselje ima praviloma ime po zemljepisnem imenu, lahko pa tudi po imenih, povezanih z zgodovino in kulturnim izročilom naselja. Zemljepisna imena, ki imajo dolgotrajno izročilo rabe, je treba varovati.

3) Ime naselja mora biti v slovenskem jeziku. Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, se imena naselij določijo v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

20. člen

(imenovanje ulice)

1)
Vsaka ulica mora imeti svoje ime.

2) Ime ulice se določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

3) Poleg imena iz prejšnjega odstavka lahko ime ulice vsebuje tudi oznako »ulica, cesta, pot, trg, ploščad, naselje« in podobno.

4) V istem naselju ne smeta biti dve ulici z istim imenom niti ne smeta biti dve ulici z istim delom imena in različno oznako iz prejšnjega odstavka.

5) Ime ulice mora biti v slovenskem jeziku. Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, se imena ulic določijo v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

23. člen

(označevanje ulic)

1)
Ulice morajo biti označene z napisnimi tablami, na katerih je ime ulice.

2) Na napisnih tablah mora biti ime ulice v slovenskem jeziku. Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, se ulice označijo v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

3) Napisne table se ne smejo poškodovati, uničiti ali samovoljno odstraniti.

4) Izdelavo, namestitev in vzdrževanje oziroma odstranitev napisnih tabel zagotavlja občina.

Loi sur la désignation des lieux, le choix et l'appellation
des localités, des rues et des bâtiments (2008)

Article 9

Nom de la localité et enregistrement du nom de la localité

1)
Toute localité dit avoir une appellation distinctive.

2) La localité est généralement désignée par son nom géographique, mais elle peut également être nommée en relation avec l’histoire et les traditions culturelles de la localité. Les noms géographiques ayant une longue tradition d’usage doivent être protégés.

3)  Le nom de la localité doit être en slovène. Dans les zones municipales où, en plus de la langue slovène, l’italien ou le hongrois sont les langues officielles, les noms des localités sont déterminés respectivement en slovène, en italien et en hongrois.

Article 20

Nom des rues

1)
Toute rue doit avoir une appellation distinctive.

2) Le nom d'une rue doit être caractérisé par le nom géographique, le nom de l’événement ou la date liée à l’histoire, ou par la personne qui a contribué de manière significative au développement de l’établissement ou qui est importante dans l’environnement social plus large ou la tradition culturelle. Le nom de la rue peut être choisi par la personne décédée conformément à la règle régissant la protection des données personnelles. .

3) Outre le nom mentionné au paragraphe précédent, le nom d'une rue peut également inclure les désignations rue, route, route, place, plate-forme, établissement et similaires.

4) Il ne peut y avoir deux rues portant le même nom dans la même localité, ni deux rues portant la même partie du nom et une désignation différente du paragraphe précédent.

5) Le nom d'une rue doit être en langue slovène. Dans les zones municipales où, en plus de la langue slovène, l’italien ou le hongrois sont également des langues officielles, les noms de rues sont déterminés respectivement en slovène, en italien et en hongrois.

Article 23

Désignation des rues

1)
Les rues doivent être désignées avec des panneaux indiquant le nom de la rue.

2) Les panneaux d’inscription doivent avoir le nom de la rue en slovène. Dans les zones municipales où l’italien ou le hongrois sont officiels en plus du slovène, les rues sont marquées en slovène, en italien et/ou en hongrois.

3) Les panneaux ne doivent pas être endommagés, ni détruits ni enlevés arbitrairement.

4) La construction, l’installation et l’entretien ou l’enlèvement des panneaux d’inscription sont assurés par la municipalité.


 

Obligacijski zakonik (2001)

820. člen

Splošno pravilo

1)
Naročitelj mora v svojem razmerju z zastopnikom ravnati pošteno in v dobri veri. Zastopnika mora obvestiti tudi v primeru, če posla s tretjo osebo ne bo izpolnil ali če ga ni izpolnila tretja oseba.

2) Naročitelj mora na svoje stroške zastopniku dati na razpolago potrebno dokumentacijo, vzorce, načrte, cenike, reklamno gradivo, splošne pogoje poslovanja itd. Stroške prevajanja in tiskanja reklamnega gradiva v slovenskem jeziku nosi zastopnik.

3) Naročitelj mora dati zastopniku vse potrebne informacije za izvrševanje pogodbe o trgovskem zastopanju.

Code des obligations (2001)

Article 820

Règle générale

1)
Le mandataire doit agir honnêtement et de bonne foi dans sa relation avec un agent. Il doit également informer le représentant dans le cas où il n'exécute pas la transaction avec le tiers ou si celle-ci n'est pas exécutée par le tiers.

2) Le mandataire doit mettre à ses frais la documentation nécessaire, les échantillons, les plans, les listes de prix, le matériel publicitaire, les conditions générales, etc., à la disposition de l'agent. Les frais de traduction et d'impression du matériel publicitaire en langue slovène sont aux frais de l'agent.

3) Le mandataire doit fournir à l'agent toutes les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'une agence commerciale.


 

Page précédente

  

Slovénie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde